© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức năm 2024 (Đề 3)

Thứ ba - 07/05/2024 04:33
Đề thi học kì 2 môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức năm 2024.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1. Cho đoạn chương trình sau:

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:
A. 9
B. 15
C. 5
D. 10

Câu 2. Để xóa 2 phần tử ở vị trí 1 và 2 trong danh sách a hiện tại ta dùng lệnh nào?
A. del a[1:2]
B. del a[0:2] 
C. del a[0:3]
D. del a[1:3] 

Câu 3. Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách ta dùng hàm gì?
A. append()
B. pop()
C. clear()
D. remove() 

Câu 4. Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?

A. 4
B. 3
C. 8
D. 7

Câu 5. Cho s1="abc", s2="ababcabca". Biểu thức logic s1 + s1 in s2 sẽ trả về giá trị gì?
A. true
B. True
C. False
D. false

Câu 6. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
>>> s = “abcdefg”
>>> print(s[2])
A. c
B. b
C. a
D. d

Câu 7. Lệnh sau trả lại giá trị gì?
len("  Hà Nội Việt Nam  ".split())
A. 0
B. 4
C. 5
D. Báo lỗi

Câu 8. Kết quả của chương trình sau là gì?
>>> s = “Một năm có bốn mùa”
>>> s.split()
>>> st = “a, b, c, d, e, f, g, h”
>>> st.split()
A. ‘Một năm có bốn mùa’, [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’].
B. [‘Một’, ‘năm’, ‘có’, ‘bốn’, ‘mùa’], [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘h’].
C. ‘Một năm có bốn mùa’, ‘abcdefgh’
D. [‘Một’, ‘năm’, ‘có’, ‘bốn’, ‘mùa’], ‘abcdefgh’.

Câu 9. Trong định nghĩa của hàm có thể có bao nhiêu từ khóa return?
A. 1
B. 2
C. 5
D. Không hạn chế

Câu 10. Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về hàm tự định nghĩa không trả lại giá trị?
A. Trong mô tả hàm không có từ khóa return.
B. Trong mô tả hàm chỉ có một từ khóa return.
C. Trong mô tả hàm phải có tối thiểu hai từ khóa return.
D. Trong mô tả hàm hoặc không có return hoặc có return nhưng không có giá trị sau từ khóa return.

Câu 11. Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào?
>>> def f(x, y):
z = x + y – 2
return x*y*z + 3
>>> f(1, 4)
A. 12
B. 15
C. 20
D. 24

Câu 12. Khi gọi hàm, dữ liệu được truyền vào hàm được gọi là gì?
A. Tham số
B. Hàm số
C. Hiệu số
D. Đối số

Câu 13. Khi gọi hàm f(1, 2, 3, 4), khi định nghĩa hàm f có bao nhiêu tham số?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 14. Nếu biến bên ngoài hàm muốn có tác dụng bên trong hàm ta dùng từ khóa nào?
A. global
B. def
C. del
D. return

Câu 15. Trong Python biến được khai báo và sử dụng bên trong một hàm được gọi là gì?
A. Biến địa phương.
B. Biến riêng.
C. Biến tổng thể.
D. Biến thông thường.

Câu 16. Lệnh nào có chức năng chuyển kí tự đầu mỗi từ của xâu thành chữ in hoa, các kí tự khác chuyển về chữ thường?
A. Str.upper()
B. Str.lower()
C. Str.title()
D. Title()

Câu 17. Giá trị của a, b là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(2, 5)
>>> a, b = 0, 1
>>> def f(a, b):
a = a * b
b = b // 2
return a + b
A. 10, 2.
B. 10, 1.
C. 2, 5.
D. 0, 1.

Câu 18. Các lệnh sau sẽ phát sinh lỗi ngoại lệ nào?
>>> s = "abc"
>>> s[10]
A. SyntaxError
B. NameError
C. TypeError
D. IndexError

Câu 19. Trong lời gọi hàm, nếu các đối số được truyền vào hàm bị thiếu thì lỗi ngoại lệ phát sinh thuộc loại nào dưới đây?
A. SyntaxError
B. NameError
C. TypeError
D. Không phát sinh lỗi ngoại lệ

Câu 20. Chương trình sau thông báo lỗi gì?
lst = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(10):
    print(lst[i])
A. IndexError.
B. NameError.
C. SyntaxError.
D. ValueError.

Câu 21. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là
 s = “12” + 12
A. ZeroDivisionError.
B. TypeError.
C. IndentationError.
D. SyntaxError.

Câu 22. Phần mềm soạn thảo lập trình có thể tạo bao nhiêu điểm dừng?
A. 0
B. 1
C. Không hạn chế
D. 10

Câu 23. Cho các phương pháp sau:
1) In các dữ liệu trung gian.
2) Viết chú thích chi tiết trong chương trình.
3) Sinh các bộ dữ liệu test để kiểm ra chương trình.
4) Đặt tên biến và hàm có ý nghĩa.
5) Tạo điểm dừng để quan sát và phát hiện lỗi chương trình.
6) Ghi nhớ các mã lỗi ngoại lệ khi phát sinh.
Số phương pháp kiểm thử chương trình?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 24. Nếu chương trình chạy bị lỗi với thông báo lỗi là ZeroDivisionError thì đó là lỗi gì và em cần sửa lỗi như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất.
A. Đây là lỗi không thể sửa được.
B. Đây là lỗi chia cho 0, em cần xóa lệnh này khỏi chương trình.
C. Đây là lỗi chia cho 0, em cần thay thế phép toán khác để không xảy ra lỗi này nữa.
D. Đây là lỗi chia cho 0, em cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại xuất hiện 0 khi chia, có thể bổ sung lệnh kiểm tra trước khi thực hiện phép chia.

Câu 25. Công việc nào sau đây không liên quan đến thiết kế đồ hoạ?
A. Nghiên cứu giống cây trồng mới
B. Thiết kế web
C. Thiết kế giao diện phần mềm
D. In ấn, chế bản

Câu 26. Thiết kế đồ họa là thao tác:
A. Tạo ra các thành phần đồ họa.
B. Lựa chọn các thành phần đồ họa.
C. Sắp xếp các thành phần đồ họa.
D. Tất cả các thao tác trên.

Câu 27. Dựa trên các tài liệu điều tra khảo sát, chuyên viên phân tích sẽ tạo ra tài liệu mô tả đầy đủ yêu cầu của phần mềm là công việc của công đoạn nào trong sản xuất một phần mềm?
A. Phân tích hệ thống
B. Điều tra khảo sát
C. Thiết kế hệ thống
D. Lập trình

Câu 28. Để sản xuất một phần mềm cần bao nhiêu công đoạn?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Viết hàm với đầu vào, đầu ra như sau:
- Đầu vào là danh sách sList, các phần tử là xâu kí tự.
- Đầu ra là danh sách cList, các phần tử là kí tự đầu tiên của các xâu kí tự tương ứng trong danh sách sList.

Câu 2. (1 điểm) Chương trình sau có lỗi không? Nếu có thì lỗi thuộc loại nào?
A = [1, 2, 3]
for i in range(4):
print(a[i])
Câu 3. (1 điểm) Em hãy viết chương trình nhập một họ tên đầy đủ từ bàn phím, ví dụ "Nguyễn Thị Mai Hương", sau đó tách riêng phần tên, họ, đệm và thông báo ra màn hình.
……………………. Hết …………………….

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây