© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Hướng dẫn lập trình Python: Các loại toán tử trong Python

Thứ hai - 02/10/2023 10:47
Hướng dẫn lập trình Python: Các loại toán tử trong Python
Python có các toán tử cơ bản như sau: Toán tử số học, Toán tử quan hệ, Toán tử gán, Toán tử logic, Toán tử Biwter, Toán tử khai thác, Toán tử xác thực
* Ví dụ: a = 5; b = 7
1. Toán tử số học
Toán tử số học trong python được thể hiện dưới 7 dạng cơ bản sau:

+    Toán tử cộng các giá trị lại với nhau    a + b
-    Toán tử trừ các giá trị lại với nhau    a - b
*    Toán tử nhân các giá trị lại với nhau    a * b 
/    Toán tử chia các giá trị cho nhau    a / b 
%    Toán tử chia lấy phần dư     a % b 
**    Toán tử mũ. a**b = ab    a ** b
//    Toán tử chia làm tròn xuống a // b

2. Toán tử Quan hệ.
Dạng toán tử này dùng để so sánh các giá trị với nhau kết quả của nó sẽ trả về là True nếu đúng và False nếu sai. Và nó thường được dùng trong các câu lệnh điều kiện.

==    So sánh giá trị của các đối số xem có bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau thì kết quả trả về sẽ là True và ngược lại sẽ là False. a == b  // False
!=    So sánh giá trị của các đối số xem có khác nhau hay không. Nếu khác nhau thì kết quả trả về sẽ là True và ngược lại sẽ là False.    a != b //True
<    Dấu < đại diện cho phép toán nhỏ hơn, nếu đối số 1 nhỏ hơn đối số 2 thì kết quả sẽ trả về là True và ngược lại sẽ là False.    a < b //True
>    Dấu > đại diện cho phép toán lớn hơn, nếu đối số 1 lớn hơn đối số 2 thì kết quả sẽ trả về là True và ngược lại sẽ là False.    a > b //False
<=    Dấu > đại diện cho phép toán nhỏ hơn hoặc bằng, nếu đối số 1 nhỏ hơn hoặc bằng đối số 2 thì kết quả sẽ trả về là True và ngược lại sẽ là False.    a <= b //True
>=    Dấu > đại diện cho phép toán lớn hơn hoặc bằng, nếu đối số 1 lớn hơn hoặc bằng đối số 2 thì kết quả sẽ trả về là True và ngược lại sẽ là False.    a>= b //False

3. Toán tử gán.
Toán tử gán là toán tử dùng đế gán giá trị của một đối tượng cho một đối tượng khác. Và trong Python thì nó cũng được thể hiện giống như các ngôn ngữ khác. Và dưới đây là 8 toán tử nằm trong dạng này mà Python hỗ trợ.

 =    Toán tử này dùng để gán giá trị của một đối tượng cho một giá trị    c = a (lúc này c sẽ có giá trị = 5)
+=    Toán tử này cộng rồi gắn giá trị cho đối tượng    c += a (tương đương với c = c + a)
-=    Toán tử này trừ rồi gắn giá trị cho đối tượng    c -= a (tương đương với c = c - a)
*=    Toán tử này trừ rồi gắn giá trị cho đối tượng    c *= a (tương đương với c = c * a)
/=    Toán tử này chia rồi gắn giá trị cho đối tượng    c /= a (tương đương với c = c / a)
%    Toán tử này chia hết rồi gắn giá trị cho đối tượng    c %= a (tương đương với c = c % a)
**=    Toán tử này lũy thừa rồi gắn giá trị cho đối tượng    c **= a (tương đương với c = c ** a)
//=    Toán tử này chia làm tròn rồi gắn giá trị cho đối tượng    c //= a (tương đương với c = c // a)

4. Toán tử logic.
Toán tử logic trong Python hoàn toàn giống như các ngôn ngữ khác. Nó gồm có 3 kiểu cơ bản như sau:

and    Nếu 2 vế của toán tử này đều là True thì kết quả sẽ là True và ngược lại nếu 1 trong 2 vế là False thì kết quả trả về sẽ là False.
or    Nếu 1 trong 2 vế là True thì kết quả trả về sẽ là True và ngược lại nếu cả 2 vế là False thì kết quả trả về sẽ là False.
not    Đây là dạng phủ định, nếu biểu thức là True thì nó sẽ trả về là False và ngược lại.

5. Toán tử biwter.
Toán tử này thực hiện trên các bit của các giá trị. Hãy tưởng tượng mình có 2 biến a = 12 và b = 15 nhưng nếu chúng ta convert chúng sang hệ nhị phân thì 2 biến này sẽ có giá trị như sau: a = 00001100 và b = 00001111. Ví dụ:

&    (a & b) = 12 (00001100)
|    (a | b) = 14 (00001111)
^    (a ^ b) = 2 (00000010) 
~    (-a) = -13 (00001101)
<<    a<<a = 49152
>>    a>>a = 0

6. Toán Tử khai thác.

Toán tử này thường được dùng để kiểm tra xem 1 đối số có nằm trong 1 tập hợp đối số hay không (list). Trong Python hỗ trợ chúng ta 2 dạng toán tử như sau:

Giả sử: a = 4, b = [1,5,7,6,9]

in    Nếu 1 đối số thuộc một tập đối số nó sẽ trả về True và ngược lại/    a in b //False
not in    Nếu 1 đối số không thuộc một tập đối số nó sẽ trả về True và ngược lại/    a not in b //True

7. Toán tử xác thực.
Dạng Toán tử này dùng để xác thực hai giá trị xem nó có bằng nhau hay không. Và trong Python hỗ trợ chúng ta 2 dạng sau:

Giả sử: a = 4, b =5

is    Toán tử này sẽ trả về True nếu a == b và ngược lại     a is b //False
not is    Toán tử này sẽ trả về True nếu a != b và ngược lại    a is not b //True

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây