© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

Thứ bảy - 13/04/2024 04:45
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Trang 118, ...
* Luyện tập trang 118
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
207 × 8
9 160 × 5
5 481 : 7
57 436 : 6
Giải:


Bài 2. Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?

Giải:
Thực hiện phép tính:
6000 × 4 = 24 000
96 000 : 4 = 24 000
80 000 : 2 = 40 000
13 000 × 2 = 26 000
8000 × 3 = 24 000
Có 3 phép tính có kết quả bằng nhau:
6000 x 4 = 8000 x 3 = 96 000 : 4 = 24 000

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 3 054 : 6 × 7
4 105 × 9 : 5
b) 5 106 × (27 : 3)
24 048 : (4 × 2)
Giải:
a)
3 054 : 6 × 7
= 509 × 7
= 3563
4105 × 9 : 5
= 36945 : 5
= 7389
b)
5106 × (27 : 3)
= 5106 × 9
= 45954
24 048 : (4 × 2)
= 24 048 : 8
= 3006

Bài 4. Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Giải:
Việt mua 2 cái bút hết số tiền là:
8 500 × 2 = 17 000 (đồng)
Việt phải trả người bán hàng số tiền là:
18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)
Đáp số: 35 000 đồng

Bài 5. Tìm chữ số thích hợp:

Giải:


* Luyện tập trang 119
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng?
a) Tích của 1 508 và 6 là:
A. 9 048 B. 6 048 C. 9 008 D. 9 042
b) Thương của 35 145 và 5 là:
A. 729 B. 7 029 C. 7 092 D. 7 028
c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:
A. 9 060 B. 18 120 C. 960 D. 4 530
Giải:
a) Tích của 1508 và 6 là:
1508 × 6 = 9048
Chọn A.
b) Thương của 35145 và 5 là:
35 145 : 5 = 7029
Chọn B.
c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là:
27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530
Chọn D.

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
a) (6 000 + 3 000) x 5 b) 18 000 : 6 x 3
c) (40 000 – 5 000) : 7 d) 7 000 x (2 x 3)
Giải:
a)
(6 000 + 3 000) × 5
= 9 000 × 5
= 45 000
b)
18 000 : 6 × 3
= 3 000 × 3
= 9 000
c)
(40 000 – 5 000) : 7
= 35 000 : 7
= 5 000
d)
7 000 × (2 × 3)
= 7 000 × 6
= 42 000

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 5 406 x 2 x 4
b) 370 + 9 826 + 6 530
Giải:
a)
5 406 x 2 x 4
= 10 812 x 4
= 43 248
b)
370 + 9 826 + 6 530
= 10 196 + 6 530
= 16 726

Bài 4. Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy bao nhiêu tiền?
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Giải:
a) Mỗi ki-lô-gram gạo hết số tiền là:
85 000 : 5 = 17 000 (đồng)
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo cần trả số tiền là:
17 000 x 4 = 68 000 (đồng)
Đáp số: a) 17 000 đồng; b) 68 000 đồng

Bài 5. Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?
Giải:
Năm nay, tuổi của bố là:
9 + 27 = 36 (tuổi)
Tuổi bố gấp tuổi Nam là:
36 : 9 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

* Luyện tập trang 120
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng
a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 1500 × 7
B. 2109 × 5
C. 1807 × 6
b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 18 126 : 3
B. 43 120 : 8
C. 52 200 : 9
Giải:
a) Thực hiện các phép tính:
1500 × 7 = 10 500
2109 × 5 = 10 545
1807 × 6 = 10 842
Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.
Chọn C.
b) Thực hiện phép tính:
18 126 : 3 = 6042
43 120 : 8 = 5390
52 200 : 9 = 5800
Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.
Chọn C.

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
a) 8 103 × 5 – 4 135
b) 24 360 : 8+ 9 600
c) 839 + 6 215 x 4
d) 17 286 - 45 234 : 9
Giải:
a)
8 103 × 5 – 4 135
= 40 515 – 4 135
= 36 380
b)
24 360 : 8+ 9 600
= 3045 + 9 600
= 12 645
c)
839 + 6 215 × 4
= 839 + 24 860
= 25 699
d)
17 286 – 45 234 : 9
= 17 286 – 5 026
= 12 260

Bài 3. Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Giải:
Cửa còn lại số ki-lô-gam gạo là:
1350 : 3 = 450 (kg)
Đáp số: 450 kg gạo

Bài 4. Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?
Giải:
Bác Hải đã mua số viên gạch là:
18 200 × 4 = 72 800 (viên gạch)
Bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:
87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)
Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5. Đố bạn.
Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

Giải:
a) 8 x 4 : 2 = 16
b) 64 : (4 x 2) = 8

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây