© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Thứ ba - 29/12/2020 09:14
Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4
Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho chương trình Tiếng Anh của Bộ giáo dục và đào tạo. Có đáp án, có file nghe, mời các em cùng thi thử.

A. LISTENING.

Part 1: Listen and tick. (1 pt)
Listen 1
 

Part  2: Listen and number.  (1 pt)
Listen 2

B. READING AND WRITING (8 points)

I. Complete the words: (1pt)  ( Hoàn thành những từ sau)
 
ur er bb pp

     1. Yest……day       2. ho…….y        3.  ha……y        4.  Sat…....day
II. Odd one out.(1pt) (Chọn từ khác loại )
1. A. Monday        B. Sunday                        C. Friday               D. yesterday
2. A. When            B. How                            C. They                 D. What
3. A. School           B. English                        C. Science             D. Music
4. A. elephants       B. pictures                        C. tigers                 D. monkeys

III. Choose the best answer.(2pts) (Khoanh tròn đáp án đúng nhất )
1. Where is she_______ ? – She’s from Japan.
a. in                      b. from                 c. at                      d. on

2. He can play football _______ he can’t play table tennis.
a. because             b. and                     c. but                      d. when

3. Choose a word which has different part of pronunciation: Chọn từ có cách phát âm khác
a. Who                  b. mother              c. brother              d. colour

4. Where _______ you yesterday?
a. is                       b. are                    c. was                   d. were

5. What _______does Mai have today? – She has Maths, Music, Science and English.
a. class                   b. subjects              c. time                    d. nationality

6. What class is he_______ ?
a. in                        b. at                        c. on                       d. with

7. How ________ cats do you have ? – I have two.
a. do                       b. old                     c. much                  d. many

8. _______ day is it today? –It’s Monday.
a. Why                  b. What                c. When                d. How

IV. Complete the dialogue. (1pt) ( Chọn từ trong khung và hoàn thành đoạn hội thoại)
 
         English     favourite     today      Tuesday

Mai: What day is it (1).................................., Nam?
Nam: It’s (2)........................................
Mai: What subjects do you have today?
Nam: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................
Mai: What is your (4)......................................... subjects?
Nam: Maths and English.

V. Order the words to make full sentences. (1pt)(Sắp xếp các từ để thành câu)
1.  subjects /  today?  / do   /   have  /   What   /   you
@.....................................................................
2. Nice    /     to      /   again.  /  you     /    see             
@.....................................................................
3. class / in? / they  /  are  /  What
@.....................................................................
4. did  /  yesterday?  / they  /  do  /  What
@.....................................................................

VI. Read and answer the questions.(1pt)( (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)
This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football and reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his free time, he often goes to the music club. He is happy there.
1. Where is Peter from?
@.....................................................................
2. What is his hobby?
@.....................................................................
3. Can he sing Vietnamese songs?
@.....................................................................
4. What does he do in his free time?
@.....................................................................

VII. Complete the email.(1pt) ( Hoàn thành lá thư điện tử của em)
Dear, Peter.
My name is ……………………… I’m from …………………………
I’m ……………… years old now. I’m a student in Kim Dong Primary school. At school, I have many subjects such as: Maths, Vietnamese, English, Science, Music and Art. At break time, I play many sports and games. My hobby is ………………………
What about you?
Write soon.
- The end-
-------------------------------------------
 

ĐÁP ÁN

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

A. LISTENING.

Part 1: Listen and tick. (1 pt)
                        1-                     2-                          3-                          4-
Part  2: Listen and number.  (1 pt)
                        a-                     b-                         c-                          d-

B. READING AND WRITING (8 points)

I- Complete the words:(1pt)  ( Hoàn thành những từ sau)
1. Yest…er…day       2. ho…bb….y        3.  ha…pp…y        4.  Sat…ur...day

II. Odd one out.(1pt) (Chọn từ khác loại )
1-  D                2- C                      3- A                      4- B

III. Choose the best answer.(2pts) (Khoanh tròn đáp án đúng nhất )
1-  B                 2- C                      3- A                      4- D
5-  B                 6- A                      7- D                      8- B

IV. Complete the dialogue. (1pt) ( Chọn từ trong khung và hoàn thành đoạn hội thoại)
1- today                   2- Tuesday                      3- English                       4- favourite

V. Order the words to make full sentences.(1pt)(Sắp xếp các từ để thành câu)
1- What subjects do you have today?
2- Nice to see you again.
3- What class are they in?
4- What did they do yesterday?

VI. Read and answer the questions.(1pt)( (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)
1- He is from America
2- His hobby is playing football and reading books
3- Yes, he can.
4- In his free time, he often goes to the music club

VII. Complete the email.(1pt)( ( Hoàn thành lá thư điện tử của em)
Dear, …………..
My name is (1) ………Nhan Hoa…… I’m from (2)……Vietnam
I’m (3)…ten…… years old now. I’m a student in Kim Dong Primary school. At school, I have many subjects such as: Maths, Vietnamese, English, Science, Music and Art. At break time, I play many sports and games. My hobby is (4)……reading books
What about you?
Write soon.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây