© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Chủ nhật - 27/12/2020 09:25
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4, có đáp án. Mời các em cùng luyện tập.
Bài 1: Chọn và khoanh vào một từ khác loại với ba từ còn lại (2 điểm)
1. A. Malaysian         B. English           C. Australia        D. Vietnamese
2. A. five                   B. fifth                 C. second           D. fourth
3. A. reading             B. cooking           C. skipping         D. sing
4. A. paper                B. table                C.  have              D. late
5. A. cycle                B. flying               C. sky                 D. hobby

Bài 2: Đánh dấu tick  vào ô đúng (2 điểm)
guitar
1.  He’s playing the guitar.                 
     He’s playing the piano.    
                 
music
2.  Tony is playing football.
  Tony is listening to music.

mask
3.  They are painting a mask.
 They are making a paper boat.

first
4.  It’s the fifth of October.
 It’s the first of October.

Bài 3: Chọn và khoanh vào một đáp án đúng (2 điểm)
Example: 0. Where’s your school? – It’s _____ Hoa Binh Road.
A. at
(B.) in
C. for
D. to
 
1. Where _______ you yesterday? 
A. were
B. was
C. are
D. do

2. She’s ________ a video now.
A. watch
B. watches
C. watched
D. watching
 
3. I am from Malaysia. I am ___________.
A. Malaysian
B. English
C. Australian
D. Vietnamese

4. – What day is it today? – It’s ________.
A. Monday
B. Sunday
C. March
D. A + B
 
5. – Can you play the guitar? – No, I _______.
A. am not
B. don’t
C. can’t
D. can

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)
Example: 0. class / in? / What / is she
                 ► What class is she in?
1. collecting / like / stamps. / I
► ……………………………..
2. of / It’s / November. / the fifth
► ……………………………..
3. Maths / I / and Art / on Tuesdays. / have
► ……………………………..
4. were / yesterday? / Where / you
► ……………………………..
5. the flowers / in / I / the garden. / watered.
► ……………………………..

Bài 5: Nhìn tranh và trả lời câu hỏi (2 điểm)
subject
1. - What subjects do you have today?
    - I have ______________________.

plane
2.- What are they doing?
- They are __________________.

football
3. - Where you yesterday?             
    - I ____________________.

japan
4. - What nationality are you?
- I’m _____________.
------------------------
The end
 

Answer Key

Bài 1: 1C, 2A, 3D, 4C, 5D
Bài 2:
1. He’s playing the guitar.
2. Tony is listening to music.
3. They are painting a mask.
4. It’s the first of October.

Bài 3: 1A, 2D, 3A, 4D, 5C

Bài 4:
1. I like collecting stamps.
2. It’s the fifth of November.
3. I have Maths and Art on Tuesdays.
4. Where were you yesterday?
5. I watered the flowers in the garden.

Bài 5:
1. English, Science, Vietnamese and Maths
2. making paper planes
3. was on the beach
4. Japanese

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây