© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo, bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

Thứ hai - 11/03/2024 04:46
Giải Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo, bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - Trang 31, ...
I. Câu hỏi thảo luận
Câu 1 trang 31. Quan sát Hình 5.1 và cho biết hạt hợp thành của chất nào được tạo từ một nguyên tố hóa học. Hạt hợp thành của chất nào được tạo từ nhiều nguyên tố hóa học?
Trả lời:
a) Hydrogen: được tạo thành bởi 1 nguyên tố H
b) Chlorine: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Cl
c) Hydrogen chloride: được tạo thành bởi 2 nguyên tố là H và Cl
d) Neon: được tạo thành bởi 1 nguyên tố Ne

Câu 2 trang 32. Em hãy đề xuất cách tính khối lượng phân tử của mỗi chất ở Hình 5.3

Trả lời:
a) Phân tử hydrogen gồm 2 nguyên tử hydrogen
Khối lượng phân tử hydrogen = 1 amu . 2 = 2 amu
b) Phân tử sulfur dioxide gồm 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen
Khối lượng phân tử sulfur dioxide = 32 amu . 1 + 16 amu. 2 = 64 amu
c) Phân tử methane gồm 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen
Khối lượng phân tử methane = 12 amu .1 + 1 amu . 4 = 16 amu

Câu 3 trang 32. Khối lượng nguyên tử của oxygen bằng 16 amu. Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen sẽ có khối lượng phân tử bằng bao nhiêu?
Trả lời:
Phân tử khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen
=> Khối lượng phân tử oxygen = 16 amu. 2 = 32 amu
>> Tham khảo thêm đáp án:

Câu 4 trang 33. Dựa vào Hình 5.5, cho biết tên các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng

Trả lời:
Các đơn chất được tạo thành từ nguyên tố hóa học tương ứng là:
H2 được tạo thành từ nguyên tố Hydrogen
He được tạo thành từ nguyên tố Helium
N2 được tạo thành từ nguyên tố Nitrogen
F2 được tạo thành từ nguyên tố Fluorine
Na được tạo thành từ nguyên tố Sodium
Mg được tạo thành từ nguyên tố Magnesium
P được tạo thành từ nguyên tố Phosphorus
S được tạo thành từ nguyên tố Sulfur
Cl2được tạo thành từ nguyên tố Chlorine
Ar được tạo thành từ nguyên tố Argon
K được tạo thành từ nguyên tố Potassium
Ca được tạo thành từ nguyên tố Calcium

Câu 5 trang 33. Ngoài các đơn chất tạo từ các nguyên tố ở Hình 5.5, em hãy liệt kế thêm 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại và 2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim khác.
Trả lời:
2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố kim loại:
+ Cu được tạo thành từ nguyên tố Copper
+ Fe được tạo thành từ nguyên tố Iron
2 đơn chất tạo thành từ nguyên tố phi kim là:
+ C được tạo thành từ nguyên tố carbon
+ O được tạo thành từ nguyên tố oxygen

Câu 6 trang 34. Quan sát Hình 5.6, em hãy cho biết số nguyên tử và thành phần nguyên tố có trong mỗi phân tử đơn chất.

Trả lời:
Hình a) Bình chứa bromine lỏng
Đơn chất Bromine được tạo nên từ 2 nguyên tử Br của nguyên tố Br
Hình b) Tầng ozone trong khí quyển
Đơn chất Ozon được tạo nên từ 3 nguyên tử O của nguyên tố O

Câu 7 trang 35. Quan sát Hình 5.7, em hãy cho biết phân tử chất nào là phân tử đơn chất, phân tử chất nào là phân tử hợp chất. Giải thích.


Câu 8 trang 35. Muối ăn (Hình 5.8) là đơn chất hay hợp chất? Vì sao?

Trả lời:
Muối ăn có thành phần chính là sodium chloride. Phân tử sodium chloride gồm 1 nguyên tử sodium của nguyên tố Na và 1 nguyên tử chloride của nguyên tố Cl do đó muối ăn là hợp chất.

Câu 9 trang 35. Hãy nêu một số ví dụ về phân tử hợp chất mà em biết và cho biết phân tử đó được tạo thành từ các nguyên tử của nguyên tố nào?
Trả lời:
Một số ví dụ về phân tử hợp chất:
+ Ammonia được tạo bởi 2 nguyên tố là N và H
+ Sulfur dioxide được tạo bởi 2 nguyên tố là S và O
+ Methane: được tạo thành từ nguyên tố C và H
+ Hydrogen chloride: được tạo thành từ nguyên tố H và Cl
+ Carbon dioxide: được tạo thành từ nguyên tố C và O

II. Câu hỏi luyện tập
Câu 1 Trang 31. Tương tự Ví dụ 1, em hãy mô tả một số phân tử được tạo thành từ 1 nguyên tố hóa học, 2 nguyên tố hóa học.
Trả lời:

Một số phân tử được tạo thành từ 1 nguyên tố hóa học
+ Khí nitrogen được tạo bởi 1 nguyên tố N
+ Khí oxygen được tạo bởi 1 nguyên tố O
+ Lá Iron (sắt) được tạo bởi 1 nguyên tố Fe
Một số phân tử được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học
+ Sodium chloride được tạo bởi 2 nguyên tố là Na và Cl
+ Carbon dioxide được tạo bởi 2 nguyên tố là C và O
+ Ammonia được tạo bởi 2 nguyên tố là N và H

Câu 2 trang 32. Muối ăn có thành phần chính là sodium chloride. Phân tử sodium chloride gồm 1 nguyên tử sodium và 1 nguyên tử chloride. Em hãy tính khối lượng phân tử của sodium chloride.
Trả lời:
Phân tử sodium chloride gồm 1 nguyên tử sodium và 1 nguyên tử chloride
=> Khối lượng phân tử sodium chloride = 23 amu. 1 + 35,5 ame. 1 = 58,5 amu

Câu 3 Trang 34. Mẫu vật nào được tạo ra từ phân tử đơn chất trong hình dưới đây? Cho biết nguyên tố tạo ra mỗi đơn chất đó.
Trả lời:
Mẫu vật nào được tạo ra từ phân tử đơn chất là:
a) Cuộn dây nhôm được tạo bởi nguyên tố Al
b) Lưu huỳnh được tạo bởi nguyên tố S
c) Than gỗ được tạo bởi nguyên tố C
d) Đá vôi là hợp chất vì Đá vôi được tạo ra từ các nguyên tố Ca, C, O

Câu 5 Trang 35. Carbon dioxide là thành phần tạo ra bọt khí trong nước giải khát có gas (hình dưới). Theo em, carbon dioxide là đơn chất hay hợp chất.

Trả lời:
Carbon dioxide là hợp chất vì Carbon dioxide được tạo nên từ 2 nguyên tố là C và O

Bài 1 trang 36. Hãy liệt kê 5 phân tử đơn chất và 5 phân tử hợp chất chứa 2 nguyên tố hóa học.
Trả lời:
5 phân tử đơn chất là:
+ Khí oxygen được tạo bởi nguyên tố O
+ Kim loại Magnesi được tạo bởi nguyên tố Mg
+ Kim loại Iron được tạo bởi nguyên tố Fe
+ Floudine được tạo bảo nguyên tố F
+ Sulfur được tạo bởi nguyên tố S
5 phân tử đơn chất là:
+ Carbon dioxide được tạo bởi nguyên tố C và O
+ Sodium chloride được tạo bởi nguyên tố Na và Cl
+ Hydrogen sulfide được tạo bởi nguyên tố H và S
+ Nước được tạo bởi nguyên tố H và O
+ Hydrogen chloride được tạo bởi nguyên tố H và Cl

Bài 2 trang 36. Hoàn thành bảng sau:
Chất Phân tử đơn chất Phân tử hợp chất Khối lượng phân tử
Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen ? ? ?
Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen ? ? ?
Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen ? ? ?
Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen ? ? ?
Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen ? ? ?

Trả lời:
Chi tiết bảng sau: 
Chất Phân tử đơn chất Phân tử hợp chất Khối lượng phân tử
Phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen   x 28 amu
Phân tử calcium oxide gồm 1 nguyên tử calcium và 1 nguyên tử oxygen   x 56 amu
Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxygen x   48 amu
Phân tử nitrogen dioxide gồm 1 nguyên tử nitrogen và 2 nguyên tử oxygen   x 46 amu
Phân tử acetic acid (có trong giấm ăn) gồm 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydrogen và 2 nguyên tử oxygen   x 60 amu

Bài 3 trang 36. Baking soda là một loại muối được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp hóa chất.
a) Baking soda là phân tử đơn chất hay phân tử hợp chất?
b) Baking soda có khối lượng phân tử bằng 84 amu. Quan sát hình mô phỏng phân tử baking soda (hình bên), cho biết phân tử baking soda có mấy nguyên tử X? Hãy xác định khối lượng nguyên tử X và cho biết X là nguyên tố nào?

Trả lời:
a) Baking soda là phân tử hợp chất vì:
Quan sát hình ta thấy: Baking soda được tạo bởi 4 nguyên tố: C, H, O, và X
b)
Quan sát hình ta thấy: phân tử baking soda có 1 nguyên tử X
Khối lượng baking soda = X.1 + 1.1 + 12.1 + 16.3 = 84 amu
=> X = 23 amu
=> X là Sodium (Na)

Bài 4 trang 36. Quan sát hình mô phỏng các phân tử sau, cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Tính khối lượng phân tử của các chất.Trả lời:
Chất Đơn chất Hợp chất Khối lượng phân tử
Hydrogen x   M = 1.2 = 2 amu
Carbon dioxide   x M= 12.1 + 16.2 = 44 amu
Methane   x M= 12.1 + 1.4 = 16 amu
Hydrogen chloride   x M = 1.1 + 35,5.1 = 36,5 amu
Chlorine x   M = 35,5.2 = 71 amu
Nitrogen x   M = 14.2 = 28 amu
Ammonia   x M= 14.1 + 1.3 = 17 amu
Nước   x M= 16.1 + 1.2 = 18 amu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây