© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2024 (Đề 6)

Thứ tư - 15/05/2024 04:48
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2024, có đáp án kèm theo.
Câu 1. Về văn hóa, chính quyền Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Lập Tòa án nhân dân.
B. Bãi bỏ thuế muối.
C. Bài trừ mê tín dị đoan.
D. Tu sửa cầu cống.

Câu 2. Quốc gia nào sau đây là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Trung Quốc.
B. Ấn Độ.
C. Pháp.
D. Philippin.

Câu 3. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào sau đây làm cho Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá?
A. Chủ nghĩa Tam dân.
B. Trào lưu triết học Ánh sáng.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin.
D. Hệ tư tưởng phong kiến.

Câu 4. Trong giai đoạn 1952 - 1973, Nhật Bản đẩy nhanh sự phát triển khoa học - kĩ thuật bằng cách nào sau đây?
A. Xuất khẩu lương thực ra các nước.
B. Đầu tư nhiều cho quốc phòng.
C. Mua bằng phát minh sáng chế.
D. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.

Câu 5. Ở Việt Nam, tờ báo được xuất bản bằng tiếng Việt của giai cấp tiểu tư sản trong phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 là
A. Người cùng khổ.
B. Nhân dân.
C. Hữu Thanh.
D. Nhân Đạo.

Câu 6. Phan Đình Phùng là người lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa nào sau đây?
A. Hương Khê.
B. Lí Bí.
C. Hai Bà Trưng.
D. Bà Triệu.

Câu 7. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh trong thế kỷ XX không chịu tác động của
A. cách mạng công nghiệp 4.0.
B. Trật tự thế giới hai cực Ianta.
C. hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa.
D. hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 8. Sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi
A. chiến tranh giữa Nga và Ucraine.
B. chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
C. Đức bị chia cắt thành hai nhà nước.
D. việc thực hiện "Kế hoạch Mác-san".

Câu 9. Ngày 15-5-1945, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân được hợp nhất thành
A. Việt Nam Giải phóng quân.
B. Trung đoàn Thủ đô.
C. Trung đội Cứu quốc quân I.
D. Mặt trận Liên Việt.

Câu 10. Một trong số những tỉnh giành được chính quyền đầu tiên trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. Cần Thơ.
B. Hà Tĩnh.
C. Cà Mau.
D. Đồng Nai.

Câu 11. Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
A. Đấu tranh báo chí.
B. Mít tinh đòi quyền dân chủ.
C. Đấu tranh vũ trang.
D. Đấu tranh nghị trường.

Câu 12. Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc trong những năm 1924 - 1925?
A. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.
B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 13. Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta, Trung Quốc cần trở thành quốc gia
A. đặc sắc.
B. văn minh.
C. giàu mạnh.
D. dân chủ.

Câu 14. Bản chất của xu thế toàn cầu hóa trước hết là toàn cầu về lĩnh vực nào?
A. Chính trị.
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Quân sự.

Câu 15. Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, đối với thực dân Pháp, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào sau đây?
A. Kiên quyết kháng chiến.
B. Ký hiệp ước hòa bình.
C. Hoà hoãn, nhân nhượng.
D. Vừa đánh vừa đàm phán.

Câu 16. Ở Việt Nam, chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh xuất hiện trong phong trào nào sau đây?
A. Phong trào dân chủ 1936-1939.
B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.
C. Phong trào cách mạng 1930-1931.
D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925.

Câu 17. Năm 1949, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây?
A. Na - va.
B. Rơ - ve.
C. Bôlae.
D. Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Câu 18. Đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì do Phan Châu Trinh phát động đã thực hiện chính sách nào sau đây về kinh tế?
A. Thành lập tự vệ đỏ.
B. Xây dựng nếp sống mới.
C. Mở lớp dạy chữ quốc ngữ.
D. Lập hội kinh doanh.

Câu 19. Trong giai đoạn 1939-1945, nhân dân Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
A. Giành độc lập dân tộc.
B. Kháng chiến chống Pháp.
C. Cách mạng văn hóa.
D. Giải quyết nạn đói.

Câu 20. Cuối thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh nào sau đây đã diễn ra ở Việt Nam?
A. Phong trào công nhân.
B. Phong trào Cần Vương.
C. Phong trào Đông Dương Đại hội.
D. Phong trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 21. Kẻ thù chính của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. Nhật.
B. Đức.
C. Pháp.
D. Anh.

Câu 22. Quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước năm 1946 là của
A. Quốc hội.
B. Thủ tướng.
C. Quân đội.
D. Tòa án.

Câu 23. Nội dung nào sau đây là chủ trương được đề ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941)?
A. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công.
B. Triệt để thực hiện cải cách ruộng đất.
C. Cải cách trang phục, lối sống.
D. Đấu tranh chống sự can thiệp của Mĩ.

Câu 24. Ở Việt Nam, giai cấp nào sau đây ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp?
A. Địa chủ.
B. Công nhân.
C. Chủ nô.
D. Tiểu tư sản.

Câu 25. Trong thời kì vận động Cách mạng tháng Tám, các Hội cứu quốc của Mặt trận Việt Minh được thí điểm xây dựng ở địa bàn
A. trung du.
B. miền núi.
C. đồng bằng.
D. hải đảo.

Câu 26. Vụ ám sát tên trùm mộ phu Badanh (1929) ở Việt Nam là hoạt động của tổ chức nào sau đây?
A. Việt Nam Quang phục hội.
B. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.
C. Mặt trận Việt Minh.
D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 27. Điểm nào sau đây không được đề cập đến trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai (18-06-1919)?
A. Đòi quyền tự quyết.
B. Đòi độc lập dân tộc.
C. Đòi tự do, dân chủ.
D. Đòi quyền bình đẳng.

Câu 28. Năm 1859, cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nào sau đây của Pháp?
A. Tiến công ra Bắc Kì.
B. Đánh lâu dài, trường kì.
C. Đánh nhanh thắng nhanh.
D. Vườn không nhà trống.

Câu 29. Điểm giống nhau cơ bản của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Rơ - ve là đều
A. giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
B. nhằm mục đích cô lập, bao vây căn cứ địa Việt Bắc.
C. thực hiện trong bối cảnh Pháp bị sa lầy ở Đông Dương.
D. phát triển ngụy quân để xây dựng quân đội quốc gia.

Câu 30. Trong những năm 1919-1925, phong trào đấu tranh của công nhân, tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Khẩu hiệu đấu tranh đòi độc lập dân tộc lên hàng đầu.
B. Diễn ra dưới hình thức chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
C. Có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản duy nhất.
D. Diễn ra chủ yếu ở đô thị, trung tâm kinh tế, chính trị.

Câu 31. Điểm tương đồng giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ và Xingapo từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là
A. đấu tranh ngoại giao dẫn đến thắng lợi triệt để ở cả hai nước.
B. cùng chống thực dân Anh và đều giành độc lập vào năm 1950.
C. đấu tranh vũ trang ngay từ đầu dẫn đến thắng lợi triệt để.
D. giành thắng lợi từng bước từ tự trị đến độc lập hoàn toàn.

Câu 32. Tên mặt trận “Việt Nam độc lập đồng minh” thành lập năm 1941 vừa thể hiện nhiệm vụ cách mạng trong nước vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì
A. nguyện đứng về phe đồng minh chống phát xít để giành độc lập.
B. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
C. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất để tập trung vào vấn đề dân tộc.
D. tập hợp lực lượng cả dân tộc, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

Câu 33. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
A. Dự báo chính xác thời cơ và nguy cơ để chủ động trong mọi tình huống.
B. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng dân chủ thế giới.
C. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.
D. Kết hợp chặt chẽ sức mạnh của tiền tuyến với sức mạnh của hậu phương.

Câu 34. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 sáng tạo so với nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin ở việc xác định
A. phương pháp đấu tranh.
B. lực lượng cách mạng.
C. phương hướng tiến lên.
D. giai cấp lãnh đạo.

Câu 35. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?
A. Xây dựng một lực lượng cách mạng hùng hậu để đi đến thành lập chính đảng vô sản.
B. Rèn luyện đội ngũ tiểu tư sản trí thức tham gia vào các tổ chức cách mạng sau này.
C. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giai cấp tiểu tư sản thành lập một chính đảng.
D. Lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp tham gia, đặc biệt là nông dân.

Câu 36. Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam, vì đó là vị trí
A. ít quan trọng nên quân Pháp không chú ý phòng thủ.
B. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp.
C. án ngữ Hành lang Đông - Tây của thực dân Pháp.
D. có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.

Câu 37. Yếu tố nào quyết định xu hướng liên kết khu vực của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự phát triển của lực lượng sản xuất.
B. Sự tương đồng về thể chế chính trị.
C. Tác động của xu thế toàn cầu hóa.
D. Sự nóng dần lên của trái đất.

Câu 38. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của Việt Nam đã sử dụng chiến thuật nào sau đây?
A. Đánh công kiên.
B. Nở hoa trong lòng địch.
C. Đánh điểm diệt viện.
D. Đánh du kích ngắn ngày.

Câu 39. Sự kiện Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), chứng tỏ ở Đông Dương
A. có sự khủng hoảng chính trị sâu sắc.
B. nhiệm vụ dân tộc đã hoàn thành.
C. thời cơ Tổng khởi nghĩa chín muồi.
D. Pháp - Nhật đều suy yếu trầm trọng.

Câu 40. Cho các nhận định sau:
(1). Từ sau năm 1991, Chủ nghĩa xã hội không còn là một hệ thống thế giới.
(2). Những hiệp định được kí kết giữa Mĩ và Liên Xô trong những năm 70 của thế kỉ XX, đã trực tiếp dẫn đến sự giải thể các liên minh quân sự ở châu Âu.
(3). Điểm chung giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là gây dựng cơ sở vững chắc trong quần chúng lao động.
(4). Thời kì 1939-1945, cách mạng Việt Nam chịu ảnh hưởng của sự kiện Liên minh châu Âu (EU) thành lập.
Số nhận định đúng là:
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
 
ĐÁP ÁN
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 C 31 D
2 D 12 B 22 A 32 A
3 C 13 D 23 A 33 A
4 C 14 B 24 D 34 B
5 C 15 A 25 B 35 B
6 A 16 C 26 D 36 D
7 A 17 B 27 B 37 A
8 D 18 D 28 C 38 D
9 A 19 A 29 B 39 A
10 B 20 B 30 D 40 C
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây