© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2, môn: Lịch sử 9

Thứ hai - 08/05/2023 09:01
Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 2, môn: Lịch sử 9, đề gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
Môn: Lịch Sử 9

I. TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939.
1. Tên gọi của Đảng tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 và HN BCHTW lâm thời tháng 10-1930
- Tên gọi của Đảng tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tên gọi của Đảng tại Hội nghị BCHTW lâm thời tháng 10-1930: Đảng Cộng sản Đông Dương.
2. Bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam sau sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam vào cuối năm 1929.
- Sự phát triển của khuynh hướng cách mạng vô sản.
- Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
- Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.
3. Hình thức đấu tranh cơ bản và lực lượng đấu tranh chủ yếu ở nước ta trong thời kì 1936-1939
- Hình thức đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
Hình thức đấu tranh mới xuất hiện 1936-1939 ở Việt Nam là đấu tranh nghị trường.
- Lực lượng đấu tranh chủ yếu: Công nhân và nông dân.

CHỦ ĐỀ:  CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945.
1. Kẻ thù của nhân dân Đông Dương trước và sau sự kiện 9-3-1945
- Trước Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945: Pháp - Nhật.
- Sau Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945: Nhật.
2. Thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
- Chiến tranh thế giới thứ hai ở giai đoạn cuối: phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 - 1945). Ở trong nước, quân Nhật hoang mang, dao động cực độ.
+ Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.
+ Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là: Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
+ Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước: Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. 
3. Nguyên nhân cơ bản và khách quan quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
- Nguyên nhân khách quan quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945: Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít.
- Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là: Sự lãnh đạo tài tình của Đảng (Đảng cộng sản Đông Dương), đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954.
1. Âm mưu của Pháp và mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
- Âm mưu của Pháp: thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve” nhằm khoá chặt biên giới Việt – Trung, thiết lập “Hành lang Đông - Tây”, chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ hai.
- Chủ trương của ta: Tháng 6 - 1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
- Đại hội đại biểu lần thứ II (2 - 1951) họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang.
+ Đại hội thông qua “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh.
+ Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
- Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
3. Sách lược đấu tranh ngoại giao của Đảng ta từ 1946-1954.
- Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) Hoà Pháp, đánh Tưởng.
- Sau 1946: Kiên quyết phát động và tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
Sách lược đấu tranh ngoại giao của Đảng ta: Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc.
4. Âm mưu của Pháp và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
- Âm mưu của Pháp Thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên căn cứ Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt Trung,...
- Ý nghĩa: Chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ ‘‘đánh nhanh thắng nhanh’’ sang đánh lâu dài.
5. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
- Tháng 9 - 1953, phương hướng chiến lược của ta là: tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta.
- Thực hiện phương hướng chiến lược trên, tháng 12 - 1953, bộ đội ta tiến công và giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải  điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.
- Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô, biến nơi đây trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp.
- Tháng 1 - 1954, liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang, biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.
- Tháng 2 - 1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plâycu, địch phải tăng cường lực lượng cho Plâycu, nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ năm của Pháp.
+ Phương châm tác chiến của ta trong Đông - xuân 1953 -1954 là gì? “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh chắc thắng”
+ Tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và xác định phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi có vị trí quan trong mà địch tương đối yếu.
+ Từ cuối 1953 đến đầu 1954, quân Pháp đã bị phân tán ra những vị trí nào? Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâyku, Luông-pha-băng.
+ Đông-Xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây? Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào.
* Ý nghĩa: với Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
6. Điểm khác biệt trong phương châm tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954: Đánh vào nơi tập trung binh lực lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương để kết thúc chiến tranh.

CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975.
1. “Chiến tranh đặc biệt”
- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” - một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
- Được sự hỗ trợ của Mĩ, quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”, nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền Nam.
- Mĩ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam.
+ Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì? “Bình định” trên toàn miền Nam.
+ Thắng lợi quân sự của ta mở đầu trong việc đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là thắng lợi nào? Ấp Bắc
+ Lực lượng tiến hành Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là lực lượng nào? Quân đội tay sai.
+ Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì? Dùng người Việt trị người Việt.
+ Tiến hành chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), Mĩ nhằm thực hiện âm mưu chiến lược nào? Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.
2. “Chiến tranh cục bộ”
- Sau khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị thất bại, Mĩ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968). Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất là gần 1,5 triệu quân.
- Dựa vào ưu thế quân sự, Mĩ liên tiếp mở các cuộc hành quân “tìm diệt”  vào căn cứ Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi), tiếp đó là hai cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
+ Biện pháp chính được Mĩ sử dụng trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam (1965-1968) là gì? Mở các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”
+ Việc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào? “chiến tranh cục bộ”
+ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, được sử dụng theo công thức nào? Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ + quân đồng Minh + quân Nguỵ (quân đội sài Gòn) + Trang thiết bị hiện đại của Mĩ.
+ Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) được thể hiện ở chỗ nào? Tiêu diệt quân chủ lực của ta, vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.
3. Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi và chiến thắng Vạn Tường.
a. Đồng Khởi:
- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra một bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
- Tạo điều kiện đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (ngày 20 - 12 - 1960).
+ Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là gì? Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
b. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” trên khắp miền Nam, với thắng lợi này đã chứng minh khả năng ta có thể đánh thắng Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
+ Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) chứng tỏ điều gì? Lực lượng vũ trang miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân Viễn chinh Mĩ.
+ Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào? Vạn Tường
+ Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) là gì? Khẳng định khả năng ta có thể đánh thắng Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đã trở thành hiện thực.
4. Điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.
- Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ ở mn Việt Nam đều đặt dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí chiến tranh của Mĩ.
+ So với chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm khác biệt về điều gì?  lực lượng tham chiến.
+ Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở Việt Nam là gì? Nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

II. TỰ LUẬN
 1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta.
- Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện trong các văn kiện: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh (9 - 1947).
- Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế:
+ Kháng chiến toàn dân, tất cả mọi người dân tham gia kháng chiến.
+ Kháng chiến toàn diện, trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao,...
- Vì sao phải kháng chiến toàn dân:
+ Xuất phát từ tuyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
+ Do tương quan lực lượng giữa ta và Pháp lúc này: Pháp mạnh, ta yếu.
+ Phải kháng chiến toàn dân mới có thể thực hiện kháng chiến toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh.
+ Kháng chiến toàn dân, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh cả nước cùng đánh giặc.
- Vì sao phải kháng chiến toàn diện:
+ Kháng chiến toàn diện để toàn dân tham gia kháng chiến.
+ Kháng chiến toàn diện nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng cuộc chiến tranh tổng lực của Pháp.
+ Lúc này, nhân dân ta vừa kháng chiến chống Pháp, vừa kiến quốc để xây dựng chế độ mới.
- Vì sao phải kháng chiến lâu dài:
            + Đánh lâu dài để phá tan âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.
            + Đánh lâu dài để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho kháng chiến.
            + Do so sánh lực lượng giữa ta và Pháp buổi đầu kháng chiến còn quá chênh lệch.
- Vì sao phải tự lực cánh sinh:
            + Muốn kháng chiến lâu dài phải tự lực cánh sinh.
            + Cuộc kháng chiến của ta phải do chính ta thực hiện là chính.
            + Chỉ có tự lực cánh sinh mới phát huy được mọi khả năng tiềm ẩn trong nhân dân.
+ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh.
? Đường lối kháng chiến chống Pháp của của ta là gì? Ý nghĩa và tác dụng của đường lối đó?
- Đường lối kháng chiến của ta là toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
          - Ý nghĩa và tác dụng:
+ Đường lối kháng chiến trên nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, toàn diện của dan tộc, khắc phục những nhược điểm của ta về vật chất, vừa đánh vừa xây dựng và củng cố lực lượng làm cho ta ngày càng mạnh để cuối cùng giành thắng lợi hoàn toàn.
+ Đường lối kháng chiến đó thấm nhuần tư tưởng chiến tranh nhân dân, mang tính chất chính nghĩa nên được nhân dân ủng hộ.
+ Là ngọn cờ đoàn kết, động viên toàn dân đánh thắng kẻ thù xâm lược.

2. Các thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1954 và 1973. Nội dung, ý nghĩa của các thắng lợi đó.
a. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 1954
- Nội dung: 
+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.
+ Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956.
- Ý nghĩa: với Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
b. Hiệp định Pa-ri năm 1973
- Nội dung
+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
+ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do...
- Ý nghĩa: Với Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo cơ sở thuận lợi để ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây