© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Bài kiểm tra học kì II, Tin học 8

Thứ bảy - 20/04/2019 07:40
Bài kiểm tra học kì II, môn Tin học 8, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm
Loading...
A. TRẮC NGHIỆM. (4đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Cách khai báo mảng nào sau đây chương trình không báo lỗi?
A. var X : Array [10, 13] of real;
B. var X : Array [1..100] of integer;
C. var X : Array [3.4..4.8] of integer;
D. var X : Array [1…100] of real;
 
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:  s:=1; for i:= 1 to 3 do s:= s*i;
Giá trị của biến s bằng bao nhiêu?
A. 10;                   B.5;                      C. 6;                     D. 15.
 
Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: a := 1; b: = 7; While a<b do a:=a+2;
Kết quả cuối cùng a bằng bao nhiêu?
A. 5;                B. 6;                            C. 7;                            D. 8.

Câu 4: Lệnh lặp for..to..do của Pascal  trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?
A. Tăng  thêm 1 đơn vị;                     B. +1 hoặc -1;               
C. Giá trị bất kì;                                D. Một giá trị khác 0.
 
Câu 5: Trong phần mềm GeoGebra công cụ nào dùng để tạo ra trung điểm của đoạn thẳng?
A. geobra 2
B. geobra 1
C. geobra 3
D. geobra 4
 
Câu 6:  Giá trị của các mảng được cho như sau: A[1]:=4; A[2]:=7; A[3]:=1; A[4]:=9; A[5]:=2;
Kết quả của T:= A[3]+A[5]+A[2]+10; bằng bao nhiêu?
A. 10;                   B. 15;                             C. 20;                             D. 23.
 
Câu 7: Với câu lệnh for i:=1 to 10 do x:=x+1; biến i được khai báo thuộc kiểu dữ liệu nào?
A. Real;                                            B. Integer;                     
C. String;                                          D. Char.

Câu 8:  Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào chương trình không báo lỗi?
A. While i:= 1 do t:=10
B. While x<=y to Writeln (‘y khong nho hon x’);
C. While 1:= 1 do Writeln (‘Dung’);
D. While (n mod i<> 0)  do i:= i+ 1;
 
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (2đ) Các câu lệnh Pascal sau có đúng không? Hãy sửa lại cho đúng nếu sai?
a) for i:=1 to 10 do writeln('A');
b) var X; Array[5…10] Of Char;
c) X:=10; while X=10 do X := X+5;
d) for i=1.5 to 10.3 do writeln('A');
 
Câu 2: (4đ) Viết chương trình tính tổng dãy n số nguyên với n được nhập từ bàn phím.
 
-------------------------------------

ĐÁP ÁN


A. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) 
1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. C 7. B 8. D

B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Câu Đúng Sai Sửa lại cho đúng Điểm
a) for i:=1 to 10 do writeln('A'); X     0.5
b) var X; Array[5…10] Of Char;   X var X: Array[5..10] Of Integer (Real); 0.5
c) X:=10; while X=10 do X := X+5; X     0.5
d) for i=1.5 to 10.3 do writeln('A');   X for i:=1 to 10 do writeln('A'); 0.5
 
Câu 2. (4 điểm)
Program tinh_tong;
Uses crt;
Var A: array[1..20] of integer;
       i, n, Tong: integer;
BEGIN
    Clrscr;
    Write(‘Nhap do dai cho mang n= ’); readln(n);
    For i:= 1 to n do
    Beign
          Write(‘A[’,i,’]= ’); readln(A[i]);
    End;
    For i:= 1 to n do Tong:= Tong + A[i];
    Write(‘Tong day so la: ’,Tong); Readln;
END.
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.5đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây