© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử. Viết chương trình thực hiện các công việc sau

Thứ ba - 25/04/2023 23:22
Nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
a. In ra màn hình dãy số vừa nhập.
b. In ra màn hình trung bình cộng các phần tử của dãy.
c. In ra màn hình tổng các số lẻ của dãy.
d. Tìm phần tử có giá trị lớn nhất lớn nhất của dãy.
Program DAYSONGUYEN;
Uses crt;
Var a:array[1..50] of integer;
i,n,max,tsl,tong:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('CAC BAI TOAN VOI DAY SO NGUYEN');
Write('Nhap so phan tu cua day n= '); readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
      Write('Nhap a[',i,']=');readln(a[i]);
End;
Write('A. Day so vua nhap la: ');
For i:=1 to n do  Write(a[i]:4);
Writeln;
tong:=0;
For i:=1 to n do tong :=tong+a[i];
Writeln('B. Trung binh cong cua day so la: ',tong/n:6:2);
tsl:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2 = 1 then tsl:=tsl+a[i];
Writeln('C. Tong cac so le cua day so la: ',tsl);
Max:=a[1];
for i:=2 to n do
  If Max < a[i] then Max:=a[i];
Writeln('D. Gia tri lon nhat cua day so la: ',Max);
Readln;
End.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây