© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bộ 3 đề thi kiểm tra học kì 1, Tiếng Anh 3

Thứ bảy - 04/01/2020 08:03
Bộ 3 đề thi kiểm tra học kì 1, môn: Tiếng Anh 3, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề thi số 1: Tiếng Anh 3

I. Tìm từ khác loại
1. A. Mai    B. Nga        C. Hi           D. Hoa
2. A. how    B. what       C. Peter       D. who
3. A. my     B. name      C. your       D. his
4. A. Linda           B. meet       C. Tony      D. Peter
5. A. am      B. is            C. spell       D. are

II. Chọn đáp án đúng.
1. How _________ you?
A. am
B. is
C. are
D. it

2. Good bye. ______ you later.
A. What
B. See
C. How
D. Are

3. __________. I am Linda
A. Hello
B. Good-bye
C. It
D. You

4. Good bye. See you __________.
A. later
B. late
C. How
D. Are

5. ___________ your name?
A. Hello
B. Good-bye
C. What
D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.
A. he
B. she
C. that
D. dog

7. How are you?
A. I’m fine, thanks
B. yes, please
C. I’m nine years old

8. How ............are you?
A. year
B. old
C. do
D. name

9. Hi. My name ......Nam.
A. is
B. are
C. am
D. and

10. How are....?
A. your
B. you
C. she
D. he

III. Read and match.
1. Hello A. are you?
2. Hi, B. thanks.
3. How C. I’m Nam
4. I’m fine, D. to meet you.
5. Nice E. Mai. I’m Quan.

IV. Reorder the word to make complete sentences.
1. Am/hello/Trang/I

.....................................................................

2. You/ meet/ nice/ to

......................................................................

3. Thanks/ fine/ I’m

.......................................................................


4. You/ how/ are/ ?/

........................................................................

5. Name/ my/ Phong/ is

.......................................................................

V. Read and tick True or False.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old

5. Peter and Linda are Nam's friend
---------------------------------
Đáp án đề 1

I. Tìm từ khác loại
1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - C

II. Chọn đáp án đúng.
1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - D; 6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - A; 10 - B

III. Read and match.
1 - E; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D

IV. Reorder the word to make complete sentences.
1 - Hello, I am Trang.

2 - Nice to meet you.

3 - I'm fine, thanks.

4 - How are you?

5 - My name is Phong.

V. Read and tick True or False.
1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - F; 5 - T
 
----------------------------------------
Đề thi số 2: Tiếng Anh 3

I. Chọn từ khác loại
1.       name           she              he                they
2.       classroom  library         it                 book
3.       small                     It’s              big               new
4.       book           that            pen              pencil
5.       my               your           brother        his

II. Chọn đáp án đúng
1. How _________ you?
A. am
B. is
C. are
D. It

2. Good bye. _________ you later.
A. What
B. See
C. How
D. Are

3. ……….. it a pen?
A. is
B. See
C. am
D. bye

4. It is ___________ table.
A. is
B. a
C. an
D. you

5. __________. I am Linda
A. Hello
B. Good-bye
C. It
D. You

6. How _________ she?
A. am
B. is
C. are
D. It

7. Hello. Nice to ______ you.
A. What
B. See
C. How
D. Are

8. It ________ a dog.
A. is
B. See
C. am
D. bye

9. It is ___________ apple.
A. is
B. a
C. an
D. you

10. __________. I'm Peter.
A. Hello
B. Good-bye
C. It
D. You

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. name’s / Li Li/ my.

…………………………………

2. I’m/ thank/ you/ fine.

…………………., ……………

3. your/ please/ book/ open.

…………………………………

4. in/ may/ out/ I/ ?

…………………………………

5. this/ school/ my/ is.

…………………………………
--------------------------------
Đáp án ĐỀ 2

I. Chọn từ khác loại
1. name 2. it 3. It’s 4. that 5. brother

II. Chọn đáp án đúng
1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. My name is Li Li.

2. I’m fine, thank you.

3. Open your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school?
-----------------------------------

Đề thi số 3: Tiếng Anh 3

I. Reorder these letters:
Ví dụ: 0. elhol → Hello

1. oyTn → T………..

2. plsel → S………..

3. amen → N………..

4. rfenid → F………..

II. Read and complete:

how  -  Hi   -    meet   -   name’s   -    Hello

Peter: (0) Hello. My (1) ……………. Peter.

Quan: (2) ……………., Peter. My name’s Quan.

Peter: Nice to (3) ……………. you, Quan. (4) ……………. do you spell your name?

Quan: Q-U-A-N.

III. Read and match
A B
0. Hello, Nga. a. My name is Lan.
1. Is that Tony? b. Yes, they are.
2. How old are you, Mary? c. Hi, Phong.
3. What’s your name? d. I’m five years old.
4. Are Minh and Nam your friends? e. No, it isn’t
         
IV. Put the words in order:
Ví dụ: 0. I / Hoa. / Hello / am
→ Hello, I am Hoa.

1. it / Mai. / No, / isn’t. / It’s

→  _____________________

2. Nice / Hello, / meet / to / you. / Mr. Loc.

→ _____________________

3. six / old, / years / I’m / too.

→ _____________________

4. friend, / is / Tony. / This / my

→ _____________________

V. Choose the odd one out.
1. Monday                      Thursday    Sunday       today
2. tomorrow         yesterday    today          Friday
3. Vietnamese       English       Chinese       England
4. Maths               lesson         Science        English
5. chalk                 student        board          schoolbag
6. colour               pink            orange         black
7. This                  That                      her               Those
 
---------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ 3

I. Reorder these letters:
1. Tony
2. spell
3. name
4. friend

II. Read and complete:
1. name’s
2. Hi
3. meet
4. How

III. Read and match
0 - c;
1- e;
2 - d;
3 - a;
4 - b

IV. Put the words in order:
1. No, it isn’t. It’s Mai.
2. Hello, Mr Loc. Nice to meet you.
3. I’m six years old, too.
4. This is my friend, Tony.

V. Choose the odd one out.
1 - today;
2 - Friday;
3 - England;
4 - lesson;
5 - student;
6 - colour;
7 - her

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây