© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Động từ kép trong tiếng Anh

Chủ nhật - 26/04/2020 03:26
Động từ kép (Phrasal Verbs Or Multi-Word Verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ ( a particle) hay một giới từ ( a preposition) hay cả hai ( tiểu từ + giới từ ): give up, turn on, look after, get along with…
Động từ kép được chia ra làm hai loại:
1. Động từ kép có thể phân cách ( separable phrasal verbs) give up, turn on, try on, put on …
a. Túc từ là danh từ : có thể đứng trước hoặc sau tiểu từ.
Ÿ S – V + tiểu từ + túc từ
Ex: You should turn off the lights before leaving home.      
Ex: He’s trying on a jacket.
Ÿ S – V + túc từ + tiểu  từ
Ex: He’s trying a jacket on.                                                   
Ex: He gave smoking up
b. Túc từ là đại từ nhân xưng (personal pronoun) luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.
Ex: The light is on. Turn it off.                                   Ex: Here’re the shoes. Try them on.

2. Động từ không thể phân cách ( unseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.
Ex: You should look after your old parents.              Ex: He looks forward to his brother’s letter
 
Một số động từ kép thông dụng:

Account for: giải thích lí do                                        abide by: tuân theo
Amount to: lên đến                                                     appove of: tán thành
Add sth to sth : thêm cái gì vào cái gì                        base on : dựa vào
Agree with : đồng ý                                                    believe in: tin tưởng
Arrive at+ nơi chốn: đến ( nơi nhỏ, không tên)          borrow sth from: mượn từ ai
Arrive in + nơi chốn: đến ( nơi lớn có tên riêng)        bring back : mang trở lại
Ask for: xin, yêu cầu                                                   buy sth for S.O : mua cái gì cho ai
Be on: chiếu phim                                                       change sth into sth: đổi cái gì thành cái gì
Bear out: xác nhận, xác thực                                      call for: ghé qua (để đón hay lấy casigif)
Blow out: dập tắt, thổi tắt (lửa)                                  call in (on): ghé thăm, ghé qua
Blow up: phá hủy (bằng bom, thuốc nổ)                    call off; hủy bỏ
Break down: hư, hỏng (máy); phá vỡ (cửa…)            call on: thăm, viếng thăm
Break in/ into: xông vào, đột nhập vào                       call up: goi điện thoại
Break out : bùng nổ; bùng phát                                  carry on; tiếp tục
Break off: đột nhiên ngừng lại; kết thúc                     carry out: tiến hành
Break up: kết thúc ( khóa học, năm học …)               close down: đóng cửa hẳn
Bring in: đưa ra, giới thiệu                                          come about: xảy ra
Bring up:nuôi nấng, dạy dỗ                                        come across: tình cờ gặp/ thấy ai/ cái gì
Burn down: : thiêu hủy, thiêu trụi                              come off: thành công
Burst out : bật (khó,cười)                                           come along/ on: nhanh lên
Come over/ round: ghé nhà                                         count on/ upon: tin vào/ dựa vào
Come up: xảy ra, xuất hiện                                         cut down/ back (on): giảm bớt
Come up against: gặp phải, đương đầu                       cut off: cắt đứt, ngừng cung cấp cái gì
Come up (to): đạt được, đáp ứng được                      pick out; chọn, chọn ra; nhận ra
Check in: đăng kí                                                        Pick up: đón ai; cho đi nhờ xe
Check out: làm thủ tục ra                                            Pull down: phá hủy, phá sập
Put in for: đòi hỏi, yêu sách, xin                                 pull out: lôi raCheck up:kiểm tra        
Put on: mặc, mang, đội, mở,tăng cân                          put into: đặt cái gì vào trong
Pay back: trả lại, hoàn lại                                            come out: lộ, lòi ra;biến mất
Run across/ into: tình cờ gặp/thấy ai/ cái gì                Put aside/ by: để dành, dành dụm
Run out of: hết, cạn kiệt                                             Put forward: đề nghị, gợi ý
See off: tiễn ai                                                             Put up with; chịu đựng
See through: nhận ra; thấy rõ                                      Put off:hoãn lại
Clear up: làm sạch, dọn sạch                                       put out;làm tắt, dập tắt
Compare with: so sánh với                                         queue up: xếp hàng
Complain about: than phiền về                                   receive sth from S.O: nhận cái gì từ ai
Cook meals for S.O: nấu bữa ăn cho ai                      return to: trở lại đâu
Cut down: đốn xuống                                                 send sth to S.O; gửi cái gì cho ai
Depend on: phụ thuộc vào                                          send sth from somewhere: gửi cái gì từ đâu
Devide into: phân chia thành                                      separate sth from: tách ra
Devote to: cống hiến cho                                            speak to S.O: nói chuyện với ai
Die out: mất hẳn, tuyệt chủng                                                do away with: bỏ, hủy bỏ, bãi bỏ
Die for: chết vì (ai)                                                      set fire to: đốt, làm cháy
Die of: chết vì (bệnh)                                                  succeed in: thành công
Drop in (on): ghé thăm, ghé qua (thời gian ngắn)       be fed up with: chán, buồn phiền,
End up: chấm dứt, kết thúc                                        suck up; nịnh hót
Fall down: rơi xuống                                                  suitable for: thích hợp cho
Fill in: điền thong tin vào                                            fix up: sắp xếp; thu xếp
Find out: tìm ra                                                           sum up: tóm lại, tóm tắt
Fly to somewhere: bay đến đâu                                  take over: đảm nhận
Get out of: thoát khỏi, đi ra                                        take note of: ghi chú
Get up: thức dậy                                                         take S.O to somewhere: dẫn ai đi đâu
Get by : xoay sở                                                          get down; làm chán nản, thất vọng
Get off: xuống( xe..), rời đi; khởi hành                      get on: lên (xe, tàu,…)
Get on with/ in: sống, làm việc …hòa thuận; xoay sở,làm (1 việc, 1 tình huống…)
Get over: vượt qua, khắc phục                                   give out: phân phát
Go in for: tham gia (kì thi, cuộc thi)                           grow up: lớn lên, trưởng thành
Give up: từ bỏ                                                             talk about: nói về cái gì
Give way to: nhượng bộ                                             talk to/ with: nói với ai
Go ahead: thực hiện, xảy ra                                        talk to S.O about sth: nói với ai về cái gì
Go after: rượt đuổi theo                                              thanks for sth:cám ơn ai về cái gì
Go along: tiến bộ, phát triển                                       thanks to sth/S.O: nhờ có cái gì/ ai
Go away; rời khỏi, ra đi, tan đi, biến mất (cơn đau)   think about/of: nghĩ về
Go back: trở lại, trở về                                                turn off #turn on: tắt # mở (máy)
Go by: (thời gian) trôi qua                                          turn up: đến; xuất hiện
Go down: giảm xuống (giá cả)                                   turn down: từ chối; bác bỏ, loại bỏ
Go for a swim/ walk: đi bơi/đi tản bộ                         turn into: trở thành; biến thành;
Go off: nổ, reo vang                                                   turn up# turn down: tăng/ giảm âm lượng
Go on: xảy ra, tiếp tục                                                            wait for: đợi chờ
Go on a trip/ vacation: đi du lịch/ đi nghỉ                   wake up: thức dậy
Go over: xem kĩ, kiểm tra lại                                       walk along: đi bộ dọc theo
Go up: gia tăng, đi lên                                                 wash up: rửa chén, giặt
Go out; tắt bị dập tắt                                                  work for S.O : làm việc cho ai
Hear about (of): nghe về                                             work with S.O: làm việc với ai
Hand in: nộp; đệ trình                                                 hold on: đợi
Hold up: ngừng; hoãn lại                                            Work out: tính toán
Help someone with sth: giúp ai với                            worry about; lo lắng về
Hundred of: hàng trăm                                               write for: viết cho tòa báo
Insist on: nhấn mạnh                                                   write to S.O: viết cho ai
Interact with; ảnh hưởng; tác dụng                            stay away from: tránh xa
Join in = take part in = participate in: tham gia vào    stay up late: thức khuya
Keep S.O awake: làm ai thức giấc                              stay with S.O: ở với ai
keep pace up/ with : theo kịp                                      send out: gửi đi, phân phát
Fell pity for/ take (have) pity on: thương xót             go in: đivào
Feel regret for: hối hận, ân hận                                   set off/out : khởi hành
Fell sympathy for: thông cảm                                     Sell off: bán giảm giá
Feel shame at: xấu hổ                                                  Send for: mời đến, gọi đến, triệu tập
fall in love with S.O: yêu 1 người  nào đó                  set up: lập, thành lập
Keep S.O away: tránh xa ai                                        lose sight of: mất hút
Keen on: tiếp tục                                                         leave out: bỏ qua, bỏ sót, bỏ quên
Keep up with: theokijp, bắt kịp                                  let down: làm thất vọng
Laugh at: chọc ghẹo                                                    lose track of: mất dấu
Learn by heart: học thuộc lòng                                   lose touch with: mất liên lạc với
Learn how to V: học làm cách gì                                make allowance for: chiếu cố đến
Listen to: lắng nghe                                                    make a fuss over/ about: làm ầm ỉ
Live apart: sống xa nhau                                             make fun of: chế nhạo
Live on: sống nhờ vào                                                            make room for: dọn chỗ cho
Live with S.O: sống với ai                                          make use of: sử dụng
Look after: chăm sóc                                                  pay attention to: chú ý tới
Look back (on): nhớ, nhớ lại                                      put an end to: kết thúc
Look down on: coi thường                                         put a stop to: chấm dứt
Look up to: coi trọng, kính trọng, ngưỡng mộ           take account of: lưu tâm đến
Look at: nhìn ngắm                                                     take advantage of: lợi dụng                           
Look for: tìm kiếm                                                      catch  sight of: bắt gặp
Look up: tra từ điển                                                    make out: hiểu, đọc, được; nghe, nhìn rõ
Look out: coi chừng!                                                  make up: bịa đặt, sáng tác; trang điểm
Look forward to: trông chờ, trông mong                   make up for: đèn bù, bù
Look into: điều tra                                                      Show affection for: có cảm tình
Look in: nhìn vào; ghé qua thăm, tạt vào                   show around / round: đưa đi tham quan
Look on/upon : đứng xem, xem như, coi như             show off: phô trương, khoe khoan
Give place to: nhường chỗ                                          show up: đến, xuất hiện
Give birth to: sinh con                                                            shut up: ngừng nói, làm cho ngừng nói
Take leave of: từ biệt                                                  stand for: thay thế cho, tượng trưng, đại diện
Make a contribution to: góp phần                               stand out: nổi bật
Try on: mặc thử (quần áo)                                           take after: giống nhau
Get victory over: chiến thắng                                     take off: cởi (quần, áo…), cất cánh
Take interest in: quan tâm, thích thú                           take on: nhận, đảm nhận
Have faith in: tin tưởng                                              take up: chiếm (thời gian, sức lực…)
Play an influence over: có ảnh hưởng                         talk over: thảo luận, bàn luận
Wear out: làm mòn, làm rách; làm kiệt sức                 think over: suy nghĩ kĩ, cân nhắc
Prepare for: chuẩn bị cho                                            throw away/ out: ném đi, vứt đi
Carry out: thực hiện, thi hành                                     try out: kiểm tra
Put away: dẹp đi, đem cất đi                                       lie down: nằm nghỉ
Turn round: ngoảnh lại                                                hurry up: khẩn trương
Belong to: thuộc về                                                     put out: dập tắt
Bring about: mang lại                                                  quarrel with: cãi lộn
Go under: phá sản                                                       relate to: liên hệ đến
Hand in: nộp                                                               rely on: tùy thuộc vào
interfere with: cản trở                                                 turn in: giao nộp                                             
Leave behind: để lại                                                    write off: làm hỏng nát
Let down: làm thất vọng                                            Provide with: cung cấp
Build up: tích lũy                                                        Make up: tạo thành
Cater for: phục vụ                                                       Finish off: kết thúc
Deal with: xử lí

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây