© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bộ đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì môn: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thứ sáu - 03/02/2023 11:26
Bộ đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì môn: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì môn: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam dành cho sinh viên. Đề cương gồm có 3 phần, trắc nghiệm nhiều tuỳ chọn, câu hỏi ngắn và câu hỏi tự luận.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Phần 1: CÂU HỎI NHIỀU TÙY CHỌN

* Chú ý: Đáp án là phần gạch dưới
Chương I.

Câu 1. Nhiệm vụ của khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
A. Trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng
B. Tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng
C. Tổng kết lịch sử của Đảng
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 2. Phương pháp nghiên cứu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những phương pháp nào?
A. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic
B. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử
C. Phương pháp lịch sử; phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh
D. Phương pháp logic; phương pháp tổng kết thực tiễn lịch sử; phương pháp so sánh


Câu 3. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
A. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán
B. Chức năng nhận thức; chức năng giáo dục
C. Chức năng giáo dục; chức năng dự báo và phê phán
D. Chức năng nhận thức; chức năng dự báo và phê phán

Câu 4. Năm 1929 ở Việt Nam đã xuất hiên các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng
B. An Nam Cộng sản Đảng
C. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5. Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 do ai chủ trì?
A. Nguyễn Đức Cảnh
B. Trịnh Đình Cửu
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú

Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 03 tháng 2 năm 1930
B. Ngày 06 tháng 2 năm 1930
C. Ngày 24 tháng 2 năm 1930
D. Ngày 07 tháng 3 năm 1930

Câu 7. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?
A. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
B. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng
C. Thổ địa cách mạng
D. Tư sản dân quyền

Câu 8. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Trịnh Đình Cửu
B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong
D. Hà Huy Tập

Câu 9. Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
A. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
B. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
C. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

Câu 10. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do ai soạn thảo?
A. Trần Phú
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Trịnh Đình Cửu
D. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 11. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930 được xác định như thế nào?
A. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
B. Làm cách mạng tư sản dân quyền và tổ địa cách mạng
C. Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chống thực dân, phong kiến
D. Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

Câu 12. Tháng 6 năm 1932, Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương được công bố, gồm những nội dung nào?
A. Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình
B. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác
C. Bỏ các độc quyền về rượu, muối và thuốc phiện
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 13. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định những vấn đề gì?
A. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Mười chính sách của Việt Minh
B. Quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca
C. Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 14. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào quyết định thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?
A. Hồ Chí Minh
B. Phạm Văn Đồng
C. Võ Nguyên Giáp
D. Trường Chinh

Câu 15. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 19 tháng 12 năm 1944
B. Ngày 20 tháng 12 năm 1944
C. Ngày 21 tháng 12 năm 1944
D. Ngày 22 tháng 12 năm 1944


Chương II.

Câu 16. Ngày 25 tháng 11 năm 1945, Ban Chấp hành trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” xác định ai là kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam?
A. Phát xít Nhật
B. Quân đội Tưởng Giới Thạch
C. Thực dân Pháp xâm lược
D. Thực dân Anh

Câu 17. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 18 tháng 12 năm 1946
B. Ngày 19 tháng 12 năm 1946
C. Ngày 20 tháng 12 năm 1946
D. Ngày 21 tháng 12 năm 1946

Câu 18. Đường lối kháng chiến (1945-1954) được hoàn chỉnh và thể hiện tập trung trong những văn kiện nào?
A. Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946)
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) của Hồ Chủ Tịch
C. Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947) của đồng chí Trường Chinh
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 19. Ngày 3-9-1945, Chính phủ lâm thời họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngay nhiệm vụ lớn trước mắt, gồm những nhiệm vụ nào?
A. Diệt giặc đói
B. Diệt giặc dốt
C. Diệt giặc ngoại xâm
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 20. Quốc hội khóa I đã họp phiên đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 2-3-1946 đã nhất trí bầu Ban Thường trực Quốc hội do ai làm Chủ tịch?
A. Trường Chinh
B. Phạm Văn Đồng
C. Huỳnh Thúc Kháng
D. Nguyễn Văn Tố

Câu 21. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ Đảng ta đã chủ trương xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ chính trị-quân sự của cuộc kháng chiến, gồm những lực lượng nào?
A. Bộ đội chủ lực
B. Bộ đội địa phương
C. Dân quân du kích
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 22. Sau khi miền Bắc được giải phóng, tháng 9/1954 Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của miền Bắc là gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân
B. Giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất
C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội
D. Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới

Câu 23. Nghị quyết Bộ Chính trị, tháng 9-1954, nêu rõ nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng miền Nam là gì?
A. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định
B. Chuyển h­ướng công tác cho phù hợp điều kiện mới
C. Tập hợp mọi lực lư­ợng dân tộc, dân chủ, hòa bình, thống nhất, độc lập, đấu tranh
D. Tất cả các phương án đều đúng

          Câu 24. Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, ngày 20/12/1960, tại xã Tân Lập (Tây Ninh), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, do ai làm chủ tịch?
          A. Nguyễn Thị Bình
          B. Nguyễn Thị Định 
          C. Huỳnh Tấn Phát
          D. Nguyễn Hữu Thọ

          Câu 25. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội, vào tháng năm nào?
          A. Tháng 8 năm 1960
          B. Tháng 9 năm 1960
          C. Tháng 10 năm 1960
          D. Tháng 11 năm 1960

          Câu 26. Trận “Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội và Hải Phòng, diễn ra thời gian nào?
          A. Từ 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972
          B. Từ 18 đến ngày 24 tháng 12 năm 1972
          C. Từ 18 đến ngày 26 tháng 12 năm 1972
          D. Từ 18 đến ngày 28 tháng 12 năm 1972

          Câu 27. Cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn Hội nghị Paris với việc ký kết “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào? 
          A. Ngày 27 tháng 1 năm 1973
          B. Ngày 28 tháng 1 năm 1973
          C. Ngày 29 tháng 1 năm 1973
          D. Ngày 30 tháng 1 năm 1973

Câu 28. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu bằng chiến dịch nào?
A. Chiến dịch giải phóng Phước Long
B. Chiến dịch tiến công giải phóng thành phố Đà Nẵng
C. Chiến dịch Tây Nguyên
D. Chiến dịch tiến công giải phóng Huế


Câu 29. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn-Gia Định bắt đầu vào ngày, tháng, năm nào?
          A. Ngày 25 tháng 4 năm 1975
          B. Ngày 26 tháng 4 năm 1975
          C. Ngày 27 tháng 4 năm 1975
          D. Ngày 28 tháng 4 năm 1975

Câu 30. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã toàn thắng, kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
          A. Ngày 27 tháng 4 năm 1975
          B. Ngày 28 tháng 4 năm 1975
          C. Ngày 29 tháng 4 năm 1975
          D. Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Chương III.
Câu 31. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã họp tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định hững vấn đề gì?
A. Đặt tên nước ta là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng 5 cánh, Thủ đô là Hà Nội, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. Thành phố Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh
C. Quốc hội đã bầu Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước; Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ làm Phó Chủ tịch nước; Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội và Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp mới
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 32. Đại hội lần thứ mấy của Đảng là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội?
A. Đại hội lần thứ IV
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ VI
D. Đại hội lần thứ VII

Câu 33. Đại hội lần thứ mấy của Đảng xác định cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược là: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau?
A. Đại hội lần thứ IV
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ VI
D. Đại hội lần thứ VII

Câu 34. Đại hội nào xác định quan điểm mới nổi bật cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, kể cả tư bản tư nhân nhưng yêu cầu phải tuân thủ Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật Nhà nước đồng thời nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên?
A. Đại hội lần thứ IX
B. Đại hội lần thứ X
C. Đại hội lần thứ XI
D. Đại hội lần thứ XII

Câu 35. Vấn đề trọng tâm trong xây dựng văn hóa được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì?
                A. Xây dựng lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
            B. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  C. Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
  D. Giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên

Câu 36. Thế nào là văn hóa tiến tiến theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IX (khóa XI)?
A. Văn hóa Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người
B. Là những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước
C. Đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý
D. Là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động 

Câu 37. Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay, được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định là gì?
A. Cùng với giai cấp công nhân, nông dân, trí thức có vai trò quan trọng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước
B. Tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá nước nhà
C. Đi đầu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
D. Góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống

Câu 38. Nguyên tắc cơ bản trong thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng ta được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) xác định là gì?
A. Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh trong quan hệ quốc tế
B. Tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
C. Thúc đẩy hợp tác, cân bằng lợi ích
D. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Câu 39. Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đại hội XI nhấn mạnh ba đột phá chiến lược, gồm những chiến lược nào?
A. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính
B. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ
C. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn
D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 40. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, Đảng ta xác định cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu?
A. Nguồn nhân lực chất lượng cao
B. Khoa học và công nghệ
C. Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao
D. Nguồn lực về tài chính

Câu 41. Mục đích nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta do Đại hội XII của Đảng xác định?
A. Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mọi thành phần kinh tế
B. Nhằm thực hiện "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“; giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân
C. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
D. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân.

Câu 42. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay do Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) xác đinh là gì?
A. Là một động lực quan trọng của nền kinh tế
B. Điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển
C. Giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế
D. Là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển

Câu 43. Chủ trương: "Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" được Đại hội nào xác định? 
A. Đại hội XII
B. Đại hội XI
C. Đại hội X
D. Đại hội IX

Câu 44. Cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm những bộ phận nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Nhà nước
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội
D. Tất cả đều đúng

Câu 45. Đại hội XII của Đảng chủ trương triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế hiện nay lấy hội nhập lĩnh vực nào là trọng tâm?
A. Chính trị
B. Kinh tế
C. Văn hóa, xã hội
D. Quốc phòng, an ninh

Phần 2: CÂU HỎI NGẮN


Chương I.

Câu 46. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử.     

Câu 47. Thời gian, địa điểm, thành phần dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thời gian Hội nghị từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, tại Cửu Long (Hồng Kông). Thành phần: gồm 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng (Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-đại biểu của Quốc tế Cộng sản.

Câu 48. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là gì?
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.

Câu 49. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, xác định  lực lượng cách mạng.
Công nhân, nông dân là lực lượng cơ bản, trong đó giai cấp công nhân lãnh đạo; đồng thời chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng tiến bộ, yêu nước để tập trung chống đế quốc và tay sai.

Câu 50. Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là sự kết hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Câu 51. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông dương trong Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930.
Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng.

Câu 52. Trong nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (1939-1945) xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại là gì?
Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
Câu 53. Ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng ta giai đoạn 1939-1945.
Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân.

Câu 54. Năm 1943, trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam của đồng chí Trường Chinh có đề ra những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Đó là  những nguyên tắc nào?
Dân tộc hóa, Khoa học hóa, Đại chúng hóa

Câu 55. Ý nghĩa Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 do Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Đó là thiên anh hùng ca chiến đấu và chiến thắng, chứa chan sức mạnh và niềm tin, tràn đầy lòng tự hào và ý chí đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giành và giữ nền độc lập, tự do.

Chương II.

Câu 56. Ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị nhiệm vụ đầu tiên về xây dựng văn hoá của nước Việt Nam độc lập là những nhiệm vụ nào?
Chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân.

Câu 57. Ngày 25-11-1945, BCH TW Đảng ra chỉ thị về “Kháng chiến, kiến quốc” đã nêu bốn nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách, gồm những nhiệm vụ nào?
Củng cố chính quyền cách mạng; chống thực dân Pháp xâm lược; bài trừ nội phản; cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 58. Thời gian, địa điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, tại xã Vinh Quang (nay là Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Câu 59. Thế nào là kháng chiến toàn dân?
Kháng chiến toàn dân là đem toàn bộ sức dân, tài dân, lực dân; động viên toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.

Câu 60. Hội nghị Geneve (Giơnevơ ,Thụy Sỹ) 1954 kết thúc thắng lợi có ý nghĩa gì đối với cách mạng Việt Nam?
Mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam và mở đường cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất hoàn toàn cho nhân dân ba nước Đông Dương sau này.

Câu 61. Hội nghị Trung ương lần thứ 15, tháng 1-1959 của Đảng đã ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần cơ bản là gì?
Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng chính trị và vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, tiến tới khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền về tay nhân dân.

Câu 62. Tháng 9 năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội xác định đường lối chung của cách mạng Việt Nam là gì?
Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Câu 63. Tháng 9-1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đã đưa ra triển vọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như thế nào?
Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân ta, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà.

Câu 64. Ngày 15-2-1961, các lực lượng vũ trang ở miền Nam được thống nhất với tên gọi là gì?
Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Câu 65. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra trong thời gian nào?
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã diễn ra trong 55 ngày đêm từ ngày 10-3 đến ngày 30-4-1975. Vào 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng được cắm trên nóc dinh Độc lập, đánh dấu kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc

Chương III.

Câu 66. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay nhằm mục tiêu gì?
"Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Câu 67. Theo quan điểm của Đảng ta trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay để tăng trưởng kinh tế cần những yếu tố chủ yếu nào? Yếu tố nào là quyết định?
Để tăng trưởng kinh tế cần năm yếu tố chủ yếu là: vốn; khoa học và công nghệ; con người; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị và quản lý nhà nước. Trong đó con người là yếu tố quyết định.

Câu 68. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới xác định đối tác trong chính sách đối ngoại của Đảng ta hiện nay là gì?  
Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam là đối tác.

Câu 69. Quan điểm về xây dựng văn hóa trong Nghị quyết hội nghị Trung ương IX (khóa XI) xác định trọng tâm là vấn đề gì?
Chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Câu 70.  Văn hóa có vai trò gì đối với sự phát triển xã hội?
Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước.

Câu 71. Cương lĩnh năm 2011 do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, có bổ sung mới đặc trưng nào về về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng?
Bổ sung hai đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo".

Câu 72. Đại hội XII của Đảng xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào đang hình thành và phát triển?
kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 73. Theo quan điểm Đại hội XII của Đảng, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, cần lấy những yếu tố nào làm động lực chủ yếu?
Khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Câu 74. Mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác được Đại hội XII xác định như thế nào?
Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế.

Câu 75. Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là những thắng lợi nào?
Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;
Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; 
Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phần 3: CÂU HỎI TỰ LUẬN


Câu 76. Ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Liên hệ trách nhiệm sinh viên trong việc góp phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Ý nghĩa:
+ Đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
+ Đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên địa vị người chủ đất nước, có quyền quyết định vận mệnh của mình.
+ Mở ra kỷ nguyên mới trong tiến trình lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và hướng tới chủ nghĩa xã hội.
+ Mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ.
+ Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc.
- Liên hệ trách nhiệm sinh viên.

Câu 77. Phát huy bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước theo anh (chị) Đảng phải làm gì để tiếp tục kế thừa, phát huy trong tình hình mới hiện nay. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên.  
- Hiện nay Đảng cần phải:
+ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
+ Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
+ Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng;
+ Cán bộ của Đảng phải thực sự là công bộc của dân, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân;
+ Khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ v.v...
+ Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Liên hệ sinh viên.

Câu 78. Tại sao Đảng ta xác định khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ trách nhiệm sinh viên.
- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bởi vì:
+ Trong các yếu tố tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ có vai trò quyết định đến tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung.       
+ Xuất phát từ đặc điểm nền kinh tế nước ta khi đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế kém phát triển và tiềm lực khoa học công nghệ còn ở trình độ thấp. Cho nên muốn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức thì việc phát triển khoa học công nghệ là yêu cầu tất yếu và bức xúc.
+ Để khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngoài việc phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ, mua sáng chế cần chú trọng phát triển cộng nghệ nội sinh.
- Trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
Câu 79. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay Đảng ta cần phải làm gì để tăng cường hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Liên hệ trách nhiệm sinh viên.
- Trong bối cảnh quốc tế hiện nay Đảng ta cần phải:
+ Thường xuyên quán triệt và thực hiện phương châm đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế...
+ Giữ vững nguyên tắc "vừa hợp tác, vừa đầu tranh" trong quan hệ quốc tế hiện nay. Cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác, nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác; đấu tranh để hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh để bị đẩy vào thế cô lập.
+ Luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết.- Thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong thời kỳ mới.
-  Liên hệ đối với sinh viên.

Câu 80. Trình bày nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Liên hệ đối với sinh viên cần phải làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
- Nội dung tiên tiến, bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
+ Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung.
+ Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hoá truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tình thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; đó là lòng nhân ái, khoan dung trọng tình nghĩa, đạo lý, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.
- Liên hệ đối với sinh viên.    

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây