© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Dữ liệu kiểu chuỗi trong Python

Thứ năm - 09/03/2023 08:31
Dữ liệu kiểu chuỗi trong Python
Chuỗi trong Python được lưu trữ vào trong các ô nhớ với mỗi ô nhớ tương đương với một ký tự đơn (khác với các ngôn ngữ khác) và các ký tự này được xếp liên tiếp với nhau. Do đó kiểu dữ liệu chuỗi trong Python có thể được truy xuất đến từng ký tự trong nó (các ngôn ngữ khác không có, PHP7.1.X mới hỗ trợ ở đây là reverse index string).
 
Để truy cập đến từng ký tự bên trong chuỗi, các bạn sử dụng cú pháp sau:

stringName[index]

Trong đó:
- stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
- index là vị trí của ký tự bạn muốn lấy ra. Index này hỗ trợ chúng ta truy xuất được cả 2 chiều của chuỗi nếu: Tính từ đầu thì nó bắt đầu từ 0. Tính từ cuối thì nó bắt đầu từ -1.

Ví dụ:
name = "Bai Kiem Tra"
print(name[0]) # B
print(name[-1]) # a

Nếu trong trường hợp các bạn muốn lấy nội dung của một đoạn chuỗi trong chuỗi đó thì có thể sử dụng cú pháp sau:

stringName[start:end]

Trong đó:
- stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
- start là vị trí của ký tự bắt đầu lấy, nếu để trống start thì nó sẽ lấy từ 0.
- end là vị trí kết thúc (nó sẽ lấy trong khoảng từ start đến < end), nếu để trống end thì nó sẽ lấy đến hết chuỗi.
Ví dụ:

name = "Bai Kiem Tra"
print(name[0:3]) # Bai
print(name[-3:12]) # Tra
print(name[9:]) # Tra
print(name[-3:]) # Tra

* Fomat chuỗi.
Ngoài những cách in ra dữ liệu ở trên thì mọi người cũng có thể sử dụng các keyword định dạng cho kiểu giá trị và binding nó vào chuỗi. Sử dụng với cú pháp:

print("%type" %(binding))

Trong đó:
- type là các kiểu dữ liệu các bạn muốn binding và thay thế vào vị trí đó.
- binding là giá trị mà các bạn muốn binding vào vị trí được xác định trong chuỗi.

Type là các kiểu sau:
Cú pháp fomat Mô tả
%c character
%s chuỗi
%i số nguyên
%d số nguyên
%u số nguyên
%o bát phân
%x thập lục phân (in thường)
%X thập lục phân (in hoa)
%e số mũ  (với e thường)
%E số mũ  (với e hoa)
%f số thực
%g dạng rút gọn của %f and %e
%G dạng rút gọn của %f and %E

Ví dụ: Mình sẽ thực hiện binding 1 chuỗi vào trong 1 chuỗi.
guy = "Ban"
full = "Chao mung %s den voi website baikiemtra.com" %(guy)
print(full)
# Chao mung Ban den voi website baikiemtra.com
Trong đó nếu như bạn muốn binding nhiều chuỗi vào trong chuỗi thì mỗi giá trị bạn muốn binding cách nhau bởi 1 dấu ,

Ví dụ:
guy = "Ban"
doamin = "baikiemtra.com"
full = "Chao mung %s den voi website %s" %(guy, doamin)
print(full)
# Chao mung Ban den voi website baikiemtra.com

* Các ký tự đặc biệt trong chuỗi:
Để sử dụng các ký tự đặc biệt trong Python khi in ra dữ liệu thì mọi người sử dụng ký tự \ trước nó.

Ví dụ: Khi bạn muốn in ra "  mà bạn lại sử dụng  "" để chứa nội dung int ra chuỗi.
print("Website \"baikiemtra.com\" ")
#Website "baikiemtra.com"

Tương tự chúng ta có thể làm với '.
print('Website \'baikiemtra.com\' ')
#Website 'baikiemtra.com'

* Các ký tự đặc biệt khác:
\n ngắt xuống dòng và bắt đầu dòng mời.
\t đẩy nội dung phía sau nó cách 1 tab.
\a chuông cảnh báo.
\b xóa bỏ khoảng trắng phía trước nó.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng để in ra các ký tự đặc biệt khác bằng việc sử dụng theo cú pháp \xnn, với n là 0->9, hoặc a->f hoặc A->F.
Ví dụ:
print("Website \t baikiemtra.com")
#Website          baikiemtra.com 
 Tags: python

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây