© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: chuyển một số thập phân sang nhị phân và bát phân

Thứ hai - 06/01/2020 11:05
Hướng dẫn lập trình Pascal:Bài 1: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân.Bài 2: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân.
Bài 1: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân.

Program DOI_THAP_PHAN_SANG_NHI_PHAN;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
         i,j,n:integer;
Begin
        Clrscr;
        Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG NHI PHAN:');
        Writeln('------------------------------------');
        Write('Nhap so thap phan la n='); Readln(n);
         i:=1;
       Repeat
             d[i]:=n mod 2;
             n:=n div 2;
             i:=i+1;
       Until(n=0);
       Write('So nhi phan la:');
        For j:=i-1 downto 1 do
           Write (d[j]);
        Readln;
End.


Bài 2: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân.

Program DOI_THAP_PHAN_SANG_BAT_PHAN;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
        i,j,n:integer;
Begin
       Clrscr;
        Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG BAT PHAN:');
       Writeln('-------------------------------');
       Write('Nhap so can doi n = ');Readln(n);
       i:=1;
       Repeat
           d[i]:=n mod 8;
           n:=n div 8;
           i:=i+1;
       Until n=0;
       Write('So bat phan la:');
         For j:=i-1 downto 1 do
             Write(d[j]);
        Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây