Loading...

Lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính tổ hợp

Chủ nhật - 15/12/2019 11:36

Hướng dẫn lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính tổ hợp n chập k

Loading...
Dùng chương trình con tính tổ hợp: Ckn

Program TO_HOP;
Uses Crt;
Var n,k:integer;
Function gt(n:integer):longint;
Var kq,i:integer;
Begin
    kq:=1;
    For i:=1 to n do
       kq:=kq*i;
    gt:=kq;
End;
Function C(n,k:integer):real;
Begin
  c:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k));
End;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('CHUONG TRINH TINH TO HOP N CHAP K:');
   Writeln('--------------------------------');
   Write('Nhap n = '); readln(n);
   Write('Nhap k = ');readln(k);
   Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0);
   Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây