© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính tổ hợp

Chủ nhật - 15/12/2019 11:36
Hướng dẫn lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính tổ hợp n chập k
Dùng chương trình con tính tổ hợp: Ckn

Program TO_HOP;
Uses Crt;
Var n,k:integer;
Function gt(n:integer):longint;
Var kq,i:integer;
Begin
    kq:=1;
    For i:=1 to n do
       kq:=kq*i;
    gt:=kq;
End;
Function C(n,k:integer):real;
Begin
  c:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k));
End;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('CHUONG TRINH TINH TO HOP N CHAP K:');
   Writeln('--------------------------------');
   Write('Nhap n = '); readln(n);
   Write('Nhap k = ');readln(k);
   Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0);
   Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

  • Piggybear
    bạn ơi sao mình nhập n=8 và k=7 mà ko được lỗi exitcode =201
      Piggybear   08/03/2022 10:00
    • @Piggybear kq tính giai thừa vượt quá dữ liệu của kiểu integer, bạn sửa biến kq:longint; là được nhé
        Bài Kiểm Tra   14/03/2022 11:27
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây