© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Dùng chương trình con tính lũy thừa, giai thừa

Thứ năm - 12/12/2019 12:27
Hướng dẫn lập trình Pascal: viết chương trình tính lũy thừa và giai thừa (dùng chương trình con)
Bài 1. Tính an (dùng chương trình con)

Program LUY_THUA;
Uses Crt;
Var a,n:integer;
Function lt(a,n:integer):longint;
   Var i:integer; kq:longint;
   Begin
      kq:=1;
      For i:=1 to n do
      kq:=kq*a;
     lt:=kq;
   End;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH A^N:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap a = '); readln(a);
Write('Nhap n = '); readln(n);
Writeln(a,'^',n,' = ',lt(a,n));
Readln;
End.


Bài 2: Tính n! (dùng chương trình con)

Program GIAI_THUA;
Uses Crt;
Var n:integer;
Function gt(n:integer):longint;
   Var kq,i:integer;
   Begin
   kq:=1;
    For i:=1 to n do
      kq:=kq*i;
    gt:=kq;
End;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH N! :');
Writeln('---------------------------');
Write('Nhap n = '); readln(n);
Writeln(n,'! = ',gt(n));
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây