© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tính tổng các số chẵn giữa hai số

Thứ hai - 20/04/2020 00:04
Hướng dẫn lập trình Pascal: Nhập vào 2 số nguyên a và b (giả sử a<b). Tính và đưa ra màn hình tổng của tất cả các số chẵn không lớn hơn b và không nhỏ hơn a.
Input: a, b (a<b)
Output: Tổng của tất cả các số chẵn không lớn hơn b và không nhỏ hơn a.

Thuật toán:
B1: Nhập hai số nguyên a, b (a<b)
B2: S ← 0; i:=a;
B3: Nếu i mod 2 = 0 thì S := S + i; i:= i + 1;
B4: Nếu i<=b thì quay lại B3
B5: Viết ra màn hình tổng S, kết thúc.

Mô phỏng thuật toán với a = 2; b =6
i i<=b i mod 2 = 0 S
2 T T 2
3 T F 2
4 T T 6
5 T F 6
6 T T 12
7 F    

Cách 1: Dùng vòng lặp While
Program TongSoChan;
Uses crt;
Var a,b, S, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG CAC SO CHAN GIUA A VA B');
    Write('Nhap vao so a: '); readln(a);
    Write('Nhap vao so b: '); readln(b);
    S:=0;
    i:=a;
    while i<=b do
    Begin
        If i mod 2 = 0 then S:=S+i;
        i:=i+1;
    End;
    Writeln('Tong cac so chan giua ',a,' va ',b,' la: ', S);
    Readln;
End.

Cách 2: Dùng vòng lặp For
Program TongSoChan;
Uses crt;
Var a,b, S, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG CAC SO CHAN GIUA A VA B');
    Write('Nhap vao so a: '); readln(a);
    Write('Nhap vao so b: '); readln(b);
    S:=0;
    For i:=a to b do
        If i mod 2 = 0 then S:=S+i;
    Writeln('Tong cac so chan giua ',a,' va ',b,' la: ', S);
    Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây