© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết chương trình nhập vào một file số nguyên và in ra

Thứ bảy - 22/02/2020 11:05
Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số nguyên này ra màn hình

Program FILE_SO_NGUYEN;
Uses Crt;
Var i,so,code:integer;
f:file of integer;
fn,s:string;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH NHAP VA IN FILE OF INTEGER');
Writeln('-----------------------------------------------');
Write('Nhap ten tap tin:');readln(fn);
Assign(f,fn);
Rewrite(f);
Writeln('CHUONG TRINH NGUNG, KHI NHAP KHONG PHAI LA SO:');
i:=1;
Repeat
          Write('So thu ',i, ' = ');readln(s);
          val(s,so,code);
          If (code = 0) then
                    Write(f,so);
          i:=i+1;
Until code<>0;
Close(f);
reset(f); Readln;
Clrscr;
Writeln('FILE VUA NHAP LA:');
Writeln('----------------------------');
While not eof(f) do
Begin
          read(f,i);
          write(i:3);
End;
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây