© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tính tổng các ước lẻ của một số

Thứ hai - 03/02/2020 22:10
Hướng dẫn: Viết chương trình nhập vào 1 số N. Xuất ra các ước lẻ của N và tính tổng các ước lẻ đó. Bằng 2 cách: dùng vòng lặp for và while.
Cách 1: Dùng vòng lặp for

program TinhTongUSL;
var i,n,tong: integer;
begin
    writeln('Chuong trinh dem uoc so le cua so N va tinh tong cua chung');
    write('Nhap N = ');readln(n);
    write('Uoc so le cua N la: ');
    tong:=0;
    for i:=1 to n do
    begin
    if n mod i = 0 then
    if i mod 2 = 1 then
       begin
          write(i,', ');
          tong:=tong+i;
        end;
    end;
    writeln;
    writeln('Tong uoc so le la: ',tong);
    readln;
end.


Cách 2: dùng vòng lặp while

program TinhTongUSL;
var i,n,tong: integer;
begin
    writeln('Chuong trinh dem uoc so le cua so N va tinh tong cua chung');
    write('Nhap N = ');readln(n);
    write('Uoc so le cua N la: ');
    tong:=0;
    i:=1;
    while i<=n do
    begin
    if n mod i = 0 then
    if i mod 2 = 1 then
        begin
            write(i,', ');
            tong:=tong+i;
        end;
        i:=i+1;
    end;
    writeln;
    writeln('Tong uoc so le la: ',tong);
    readln;
end.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây