© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết chương trình đổi chữ HOA thành chữ thường

Thứ hai - 06/01/2020 11:13
Hướng dẫn lập trình Pascal:
Bài 1: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.
Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự. Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.
Bài 1: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Program DOI_CHUOI_CHU_HOA;
Uses Crt;
Var i:integer;st:string;
Begin
     Clrscr;
     Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI HOA');
     Writeln('--------------------------------------');
     Write('Nhap ho ten:');readln(st);
     st[1]:=upcase(st[1]);
     For i:=1 to length(St) do
     If st[i]=' ' then st[i+1]:=upcase(st[i+1]);
          Writeln('Ho ten sau khi doi lan 1 la: ',st);
     For i:=1 to length(St) do
          st[i]:=upcase(st[i]);
     Writeln('Ho ten sau khi doi lan 2 la: ',st);
      Readln;
End.


Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Program CHUOI_CHU_THUONG;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
      st:string[50];
Begin
      Clrscr;
      Writeln('DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG');
      Writeln('------------------------------------------------------');
      Write('Nhap chuoi ky tu: '); Readln(st);
      For i:=1 to length(st) do
      If (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then
          st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
      Writeln;
      Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : ');
      Writeln(st);
      Writeln; l:=length(st);
        st[l]:=upcase(st[l]);
       For i:=l downto 2 do
             If st[i]=' ' then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);
            Writeln('Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ');
            Writeln(st);
       Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây