Loading...

Lập trình Pascal: Thao tác với chuỗi ký tự

Thứ hai - 06/01/2020 11:07

Hướng dẫn lập trình Pascal:
Bài 1: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.
Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM).

Loading...
Bài 1: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.

Program DEM_SO_KY_TU;
Uses Crt;
Var st:string[30];
       x:char;i,dem:integer;
Begin
      Clrscr;
      Writeln('DIEM SO LAN XUAT HIEN CUA 1 KY TU');
      Writeln('------------------------------------------------------');
      Write('Nhap chuoi ky tu la:');readln(st);
      Write('Nhap ky tu x=');readln(x);
      dem:=0;
      For i:=1 to length(st) do
      If x= st[i] then dem:=dem+1;
           Writeln('so lan xuat hien cua ',x,' trong chuoi "', st,'" la: ',dem);
      Readln;
End.


Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM).

Program CHUOI_DOI_XUNG;
Uses Crt;
Var st:string;
     i:integer;
     ok:boolean;
Begin
     Clrscr;
    Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
    Writeln('----------------------------------------');
     Write('Nhap chuoi ky tu: ');Readln(st);
     ok:= true;
For i:=1 to length(St)div 2 do
If st[i]<>st[length(st)-i+1] then
     ok:=false;
If ok then
      Writeln(st,' la chuoi doi xung')
Else
      Writeln(st, ' khong la chuoi doi xung');
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây