© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

lập trình Pascal: Viết chương trình đếm số từ trong một chuỗi

Thứ năm - 09/01/2020 11:21
Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình đếm số từ trong một chuỗi

Program DEM_SO_TU;
Uses Crt;
Var st:string;
       i,dem:integer;
Begin
       Clrscr;
      Writeln('DEM SO TU TRONG CHUOI:');
      Writeln('-------------------------------------');
      Write('Nhap chuoi: ');readln(st);
      If st[1]=' ' then
      dem:=0
      Else
      dem:=1;
      For i:=1 to length(st)-1 do
      If (st[i] = ' ')and (st[i+1] <>' ') then
        dem:=dem+1;
        Writeln('So tu trong chuoi la: ',dem);
      Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây