© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải bài tập Tiếng Anh 4, Unit 6: Where’s your school?

Thứ năm - 15/08/2019 05:59
Hướng dẫn học và giải bài tập Tiếng Anh 4, soạn từ vựng, ngữ pháp, bài giải và bài dịch Unit 6: Where’s your school?
I. TỪ VỰNG
street (n): phố, đường phố
road (n): con đường
way (n): đường, lối đi
address (n): địa chỉ
class (n): lớp, lớp học
classroom (n): lớp học
district (n): quận, huyện
school (n): trường, ngôi trường
study (v): học
stream (n): dòng suối
village (n): ngôi làng, làng, xã
same (adj): cùng, giống nhau
cousin (n): anh (em) họ

II. NGỮ PHÁP
Khi muốn hỏi trường của ai đó ở đâu, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:
Hỏi:
Where is + your (his/her) + school?
Trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) ở đâu?

Ex: Where is your school? Trường của bạn ở đâu?
“Where” (ở đâu), chủ ngữ trong câu là trường “của bạn/cậu ấy/cô ấy” (chủ ngữ ở dạng số ít) nên ta chia “to be” là “is”.

Đáp:
It’s in + (tên đường) Street.
Nó nằm trên đường...

Ex: It’s in Quang Trung Street. Nó nằm trên đường Quang Trung.

- in được dùng trước tên đường.
in + danh từ chỉ tên đường

Ex: in Nguyen Tri Phuong Street (trên đường Nguyễn Tri Phương)

- on được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.
on + the + danh từ chỉ vị trí trên bề mặt

Ex: On the table. Trên bàn.  On the street. Trên đường.

* Chú ý: its (của nó) là tính từ sở hữu của đại từ “ít” (nó).

2. Khi muốn hỏi tên trường, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:
Hỏi:           
What’s the name of your (his/her) school?
Tên trường của bạn (cậu ấy/cô ấy) là gì?

Đáp:
My (His/Her) school is + tên trường + Primary School.
Trường tôi (cậu ấy/cô ấy) là Trường Tiểu học...

Ex: What is the name of your school? Tên trường của bạn là gì?
My school is Ngoc Hoi Primary School.
Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

3. Khi muốn hỏi ai đó học lớp mấy, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau đây:
Hỏi:
What class are you in? (Bạn học lớp nào?)

Đáp:
I’m in class + N.
Tôi học lớp...

Ex: What class are you in? Bạn học lớp nào?
I’m in class 4E. Tôi học lớp 4E.

III. BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCH
Bài học 1
1. Nhìn, nghe và đọc lại.
a) This is my cousin Jack. Đây là Jack em họ của mình.
He’s in London. Cậu ấy ở Luân Đôn.
Hello, Jack. Nice to meet you. I’m Phong.
Xin chào, Jack. Rất vui được gặp bạn. Mình là Phong.
Nice to meet you too, Phong. Mình cũng rất vui được gặp bạn, Phong.

b) Phong and I study in the same school. Phong và mình học cùng trường.
What’s the name of your school? Tên trường của bạn là gì?
Nguyen Du Primary School. Trường Tiểu học Nguyễn Du.

c) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?
It’s in Nguyen Du Street in Ha Noi. Nó ở đường Nguyễn Du, Hà Nội.
What about you, Jack? What’s the name of your school?
Còn bạn thì sao, Jack? Tên trường của bạn là gì?
Oxford Primary School. It’s in Oxford street.
Trường Tiểu học Oxford. Nó nằm trên đường Oxford.

2. Chỉ và nói.
Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về trường của bạn. Hỏi về tên của nó và nó ở đâu.

a) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?
It’s in Oxford Street. Nó ở đường Oxford.

b) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?
It’s in Hoa Binh Road in Long An. Nó ở đường Hòa Bình, Long An.

c) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?
It’s in Bat Trang Village. Nó ở làng Bát Tràng.

d) Where’s your school? Trường của bạn ở đâu?
It’s in Nguyen Du Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
Nó ở phố Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nghe và đánh dấu chọn.
1. c        2. a       3. c

Bài nghe:
1. A: Where’s your school?
B: It’s In Nguyen Hue street.
A: Is it in Ha Noi?
B: No, it isn't. It’s in Nam Dinh.

3. A: My school is big and beautiful.
B: Where is it?
A: It’s in Oxford street, London.
2. A: What’s the name of your school?
B: Bat Trang Primary School.
A: Where is it?
B: It’s in Bat Trang Village.

4. Nhìn và viết.
1. My school is in Nguyen Trai street.
Trường tôi nằm trên đường Nguyễn Trãi.

2. His school is Van Noi Primary School.
Trường của cậu ấy là Trường Tiểu học Vân Nội.

3. Her school is Sunflower Primary School.
Trường của cô ấy là Trường Tiểu học Sunflower.

5. Chúng ta cùng hát.
This is the way
This is the way we go to school,
Go to school, go to school.
This is the way we go to school,
So early in the morning.

This is the way we go for a walk,
For a walk, for a walk.
This is the way we go for a walk,
So early in the morning.
Đây là con đường
Đây là con đường chúng ta đi học,
Đi học, đi học.
Đây là con đường chúng ta đi học,
Rất sớm vào buổi sáng.

Đây là con đường chúng ta đi bộ
Đi bộ, đi bộ.
Đây là con đường chúng ta đi bộ
Rất sớm vào buổi sáng.

Bài học 2
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
a) Hello, Phong. Where are you going?
I’m going to school, Judy.

b) Where’s your school?
It’s in Nguyen Du street.

c) What class are you in?
I’m in class 4A.
Xin chào, Phong. Bạn đang đi đâu đấy?
Tôi đang đi học, Judy.

Trường của bạn ở đâu?
Nó ở trên đường Nguyễn Du.

Bạn học lớp mấy?
Mình học lớp 4A.

2. Chỉ và nói.
a) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy?
He/ She is in class 4A. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 4A.

b) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy?
He/ She is in class 5B. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 5B.

c) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy?
He/ She is in class 3C. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 3C.

d) What class is he/she in? Cậu ấy/cô ấy học lớp mấy?
He/ She is in class 2D. Cậu ấy/ Cô ấy học lớp 2D.

3. Chúng ta cùng nói.
- What’s the name of your school? Tên của trường bạn là gì?
- Where is it? Nó ở đâu?
- What class are you in? Bạn học lớp mấy?

4. Nghe và điền số.
a 3     b 1     c 4     d 3

Bài nghe:
1. A: Where’s your school, Linda?
B: It’s in South street, London.
A: What’s the name of your school?
B: It’s Sunflower Primary School.

3. A: What’s the name of your school?
B: It’s Nguyen Hue Primary School.
A: Where is it?
B: It’s in Nguyen Hue street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

4. John: Where’s your school, Phong?
Phong: It’s in Nguyen Du street.
John: What class are you in?
Phong: I’m in class 4A.
2. Linda: What class are you in?
Nam: I’m in class 4C.
Linda: Sorry. 4D or 4C?
Nam: Class 4C.
Linda: Oh, I see.

5. Nhìn và viết.
1. A: Where’s his school? Trường của cậu ấy ở đâu?
B: It’s in Chu Van An Street. Nó nằm trên đường Chu Văn An.

2. A: Where’s her school? Trường của cô ấy ở đâu?
B: It’s in South Street London. Nó nằm trên đường South, Luân Đôn.

3. A: What class is she in? Cô ấy học lớp mấy?
B: She’s in class 4B. Cô ấy học lớp 4B.

4. A: What class is he in? Cậu ấy học lớp mấy?
B: He’s in class 4C. Cậu ấy học lớp 4C.

6. Chúng ta cùng chơi.

Bài học 3
1. Nghe và lặp lại.
sch    school         This is our school.     Đây là trường của chúng ta.
sk      skipping     Mai likes skipping.    Mai thích nhảy dây.
str     street          My school is in Nguyen Du street.
                             Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du.

2. Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.
1. b    2. b    3. b    4. a    5. a

Bài nghe:
1. This is a street.
3. The stream is long.
5. Linda likes skating.
2. The street is beautiful.
4. I love my school.

3. Chúng ta cùng hát ca.
School, school, school!
School, school, school!
This is the way
We go to school.
It’s so much fun!

Street, Street, Street!
This is the way
We walk on the street.
It’s so much fun!
Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!
Ngôi trường, ngôi trường, ngôi trường!
Đây là con đường
Chúng ta đi học.
Nó thật là vui!

Con đường, con đường, con đường!
Đây là con đường
Chúng ta đi bộ.
Nó thật là vui!

4. Đọc và hoàn thành.
Hello. My name is (1) Le Mai. I’m from Ha Noi, Viet Nam. I’m (2) Vietnamese.
I study at (3) Nguyen Du Primary School.
It’s a big school in (4) Nguyen Du street, Hoan Kiem District, Ha Noi.
I’m in class (5) 4A.

Xin chào. Mình tên là Lê Mai. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình là người Việt Nam.
Mình học Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Nó là một ngôi trường lớn nằm trên đường Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mình học lớp 4A.

5. Viết về trường em.
Viết về tên và địa chỉ của trường và lớp em.
I study at Ngoc Hoi Primary School. It is in Lac Long Quan street. It is a new school in Ho Chi Minh City. Look at my new classroom. There are eighteen desks and eighteen benches. There is a board on the wall. There is a picture of Uncle Ho on the wall. There is a map of Viet Nam on the wall too. I go to school five days a week. I love my school very much.

Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi. Nó nằm trên đường Lạc Long Quân. Nó là một ngôi trường mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy nhìn lớp học mới của tôi. Có 18 cái bàn và 18 ghế dài. Có một tấm bảng trên tường. Có một bức tranh Bác Hồ trên tường. Cũng có một bản đồ Việt Nam trên tường. Tôi đi học năm ngày trong một tuần. Tôi rất yêu trường tôi.

6. Dự án.
Làm một cái thẻ về trường và lớp của bạn bè em.
Friend’s name: Minh Khang
School: Le Quy Don Primary School
School address: 123 Le Quy Don Street, Go Vap Districts, Ho Chi Minh City. Class: 4B
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây