© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 9

Thứ sáu - 03/05/2019 11:09
Bài kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 9, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Loading...
I. Trắc nghiệm (7 điểm):
Câu 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1925 có ý nghĩa gì?
A. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
B. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê-nin để truyền bá về trong nước.
C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
D. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 
Câu 2: Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là
A. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lê nin vào trong nước.
C. liên kết chặt chẽ cách mạng vô sản với cách mạng giải phóng dân tộc.
D. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam.
 
Câu 3. Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường
A. cách mạng vô sản.                                                 
B. cách mạng tư sản.
C. cách mạng dân tộc dân chủ.                                  
D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 
Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa
A. chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân.
B. chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào yêu nước.
C. chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước.
D. chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân, phong trào tư sản yêu nước.
 
 Câu 5: Ba tổ chức cộng sản ra đời vào năm 1929 là
A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương cộng sản Đảng, Tân Việt cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Việt Nam quốc dân Đảng.
D. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn, Việt Nam quốc dân Đảng.
 
Câu 6: Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 nổ ra ở
A. Vinh - Bến Thủy.               B. Nghệ An - Hà Tĩnh.
C. Hà Nội - Hải Phòng.          D. Sài Gòn - Chợ Lớn.
 
Câu 7: Tổ chức  tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?
A. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.      
B. Trung đội Cứu quốc quân I.
C. Trung đội Cứu quốc quân II.                                 
D. Đội du kích Bắc Sơn.                        
 
Câu 8: Sự kiện nào được đánh giá là “bước ngoặt vĩ đại” trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.                         
B. Cách mạng tháng Tám thành công.
C. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
D. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
 
Câu 9:  Hội nghị Trung ương lần 8 của Đảng (5/1941) được tổ chức tại đâu?
A. Hà Nội.                    B. Ma Cao.                             
C. Pác Pó.                   D. Hương Cảng.

Câu 10: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong
A. khởi nghĩa Nam Kỳ.                                             
B. khởi nghĩa Bắc Sơn.
C. binh biến Đô Lương.                                             
D. cao trào kháng Nhật cứu nước.
 
Câu 11: Nơi thí điểm cho cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là
A. Lạng Sơn.              B. Hà Giang.                          
C. Cao Bằng.              D. Thái Nguyên.
 
Câu 12. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam?
A. Thời cơ “ngàn năm có một” đã tới để ta giành chính quyền.
B. Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp.
C. Kết thúc chiến tranh xâm lược của phát xít Nhật tại Việt Nam.
D. Việt Nam góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
 
Câu 13: Cách mạng tháng Tám thành công được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào?
A. Vua Bảo Đại thoái vị (30-8-1945).
B. Giành chính quyền ở Sài Gòn ( 25-8-1945).
C. Mít tinh ở quảng trường nhà hát lớn Hà Nội ( 19-8-1945).
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình (2-9-1945).
 
Câu 14: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
A. Tình đoàn kết của tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
B. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất.
C. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. Hoàn cảnh khách quan thuận lợi: Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và Đồng minh đánh bại.
 
Câu 15. “Ngàn cân treo sợi tóc” là cụm từ để nói về tình thế của nước ta ở giai đoạn nào?
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.                  
B. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945.
C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.        
D. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
 
Câu 16: Vì sao nói: Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ?
A. Phải đương đầu với giặc đói và giặc dốt.
B. Phải đương đầu với nội phản.
C. Cùng một lúc đương đầu với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
           D. Chính quyền non trẻ và khó khăn về tài chính.
 
Câu 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần hai của nhân dân ta chính thức bắt đầu từ  
A. cuối tháng 11 năm 1930.                                       
B. ngày 18 tháng 12 năm 1935.
C. ngày 19 tháng 12 năm 1946.                                 
D. ngày 12 tháng 12 năm 1960.
 
Câu 18. Trước hành động bội ước và tiến công nước ta của thực dân Pháp( tháng 12/1946) Đảng và Chính phủ ta đã quyết định
A. tiếp tục hòa hoãn với Pháp.                                  
B. phát động toàn quốc kháng chiến.
C. đàm phán, thương lượng với Pháp.                                  
D. kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.
 
Câu 19:  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.
B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh.
C. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã mở ra thời kì miền Bắc được hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Câu 20: Mục tiêu lớn nhất của Pháp khi tấn công căn cứ Việt Bắc 1947 là
A. khóa chặt biên giới Việt Trung.                            
B. tiêu diệt cơ quan đầu não của ta.
C. ngăn chặn sự giúp đỡ của quốc tế.            
D. thực hiện bình định Miền Bắc.
 
Câu 21: Địa danh nào được coi là căn cứ địa cách mạng của ta trong kháng chiến chống Pháp?
A. Việt Bắc.                            B. Tây Bắc.
C. Hà Nội - Hải Phòng.          D. Hà Nội - Quảng Ninh.
 
Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II( 1951) quyết định đổi tên Đảng thành
A.Đảng cộng sản Đông Dương.                                
B.Đông Dương cộng sản Đảng.
C. An Nam cộng sản Đảng.                                       
D. Đảng Lao động Việt Nam.
 
Câu 23: Vị tổng tư lệnh Quân đội nhân  dân Việt Nam đầu tiên là
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.                                         
B. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
C. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.                             
D. Đại tướng Văn Tiến Dũng.
 
 Câu 24:  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi ngày 7 tháng 1 năm 1960 ở Bến Tre là gì?
A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.
B. Làm lung lay tận gốc chế dộ tay sai Ngô Đình Diệm.
C. Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt.
D. Phá vỡ âm mưu tìm diệt của Mỹ Diệm.
 
Câu  25. Chiến lược " Chiến tranh cục bộ " của Mĩ được tiến hành bằng
A. quân đội Mĩ và quân đồng minh.                         
B. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.
C. quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy.
D. quân đội Mĩ và quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
 
Câu 26:  Âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ đã được thực hiện bằng sự kiện nào?
A. Sự kiện vịnh Thái Lan.                                          
B. Sự kiện vịnh Bắc Bộ.
C. Sự kiện Mỹ lật đổ Ngô Đình Diệm.
D. Sự kiện Mỹ ném bom Hà nội - Hải Phòng (18-31/12/1972).
 
 Câu 27 . Điểm giống nhau của “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” là
A. chiến tranh xâm lược thực dân mới.                    
B. sử dụng quân đồng minh.
C. sử dụng cố vấn Mĩ.                                                           
D. sử dụng quân Tưởng Giới Thạch.
 
Câu 28.Ý  nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì ?
A. Kết thúc 21 năm chống Mỹ
B. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của  chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta.
C. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới
D. Mở ra một kỷ nguyên  mới cho lịch sử Viêt Nam: cả  nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
II. Tự luận (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Trình bày kế hoạch giải phóng Miền Nam .Nhận xét?                                                           
Câu 2 (2 điểm): Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ.
 
------ Hết ------
 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
 
I. Trắc nghiệm (7đ)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C D A C A B A A C A C A D C
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B B C B D B A D B C D B A D
 
 
II. Tự luận (3đ)
Câu Nội dung Điểm
Câu 1      1 điểm
  * Kế hoạch giải phóng MN:
- Cuối năm 1974- đầu 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn MN trong hai năm 1975 và 1976.
- Kế hoạch giải phóng đề ra là hai năm, nhưng Bộ chính trị lại nhấn mạnh: “ Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.  Tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa…. Giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
* Nhận xét: thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng.
 
 
0,25 đ
 
 
 
 
 
0,5 đ
 
 
 
 
 
0,25 đ
 
Câu 2 Phân tích được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước với những nội dung sau: 2 điểm
  - Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.
- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
0,5 đ
 
0,5đ
 
 
0,5 đ
 
 
0,5 đ
 
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây