Loading...

Bài giảng tin học 8 - Kiểm tra 1 tiết

Thứ hai - 01/10/2018 11:54
Bài giảng tin học 8 - Kiểm tra 1 tiết
Loading...
Tuần 10                                                                                         Ngày soạn :07/11/2018
Tiết 19                                                                                           Ngày dạy : 10/11/2018
 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
- Nắm các khái niệm cơ bản trong pascal, cách khai báo biến, hằng, cấu trúc về chương trình pascal
- đánh giá kết quả học tập của học sinh.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, phiếu bài kiểm tra
- HS: ôn tập
III. Phương pháp: 
Giải quyết vấn đề, suy luận, kiểm tra đánh giá
IV. Tiến trình:
1. ổn định lớp:
2. Đề bài
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh  tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
1/ Trong các tên dưới đây, tên nào là  hợp lệ trong Pascal? (0.5 điểm)
a/ Ten  dung         b/ Lop.8A             c/ end          d/ Hinh_binh_hanh
2/ Để chạy chương trình Pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào? (0.5 điểm)
a/ Alt +F4             b/ Ctrl+F9             c/ Ctrl+Shift+F9          d/ Shift+F3
3/ Trong Pascal, ở các câu lệnh sau thì câu lệnh khai báo nào đúng? (0.5 điểm)
a/ Var  3A: integer ;     b/ const  Pi:=3.14 ;       c/ Var  a,b : integer ;    d/ Var  CV= real ;
4/ Trong các câu sau, câu nào đúng? (0.5 điểm)
a/ 17 div 2 =5                 b/ 17 div 2 = 8      c/ 14 mod 5 =2             d/ 14 mod 5 = 2.8
5/ Dưới đây là một chương trình viết trong pascal:
program CT_dau_tien;
uses crt;
begin
writeln(‘ Chao cac ban’);
readln;
end.
Hãy phân biệt từ khóa và tên trong chương trình trên và đánh dấu “xvào ô ở cột tương ứng trong bảng dưới đây? (1 điểm)
  Từ khóa Tên
Program    
CT_dau_tien    
begin    
writeln    
6/Giả sử trong Pascal, a và b là hai biến kiểu số nguyên (integer), r là biến kiểu số thực (real), s là biến kiểu xâu (string). Các lệnh gán sau đây đúng hay sai, hãy đánh dấu “x” vào cột tương ứng? (1 điểm)
Lệnh gán Đúng Sai
s:= ‘Tin hoc’;    
a:= 36000;    
r:= a/b;    
r:=s;    
B. Tự Luận: (6 điểm)
7/ Viết các biểu thức toán học sau đây thành biểu thức trong Pascal? (2 điểm)
 Trong toán học                                                  Trong Pascal
a/ 15(4+30+12)              a/…………………………………………………………….
b/ ax2+bx+2c                  b/……………………………………………………………
c/ (a+b)2 + (c+d)2            c/…………………………………………………………….
d/                            d/……………………………………………………………
8/ Tìm và sửa các lỗi sai trong chương trình Pascal sau:  (2 điểm)
program  Chuong_trinh            ………………………………………………
uses  crt;                                     ………………………………………………
var   a,b:= integer                       ………………………………………………
         c:= real                              ………………………………………………
const  phi: 100;                          ………………………………………………
begin                                         ………………………………………………
writeln(‘Nhap vao so a va b’) ………………………………………………
readln(a,b)                             ………………………………………………
c= a+b+phi;                           ………………………………………………
writeln(‘Ket qua:’, c);            ………………………………………………
end                                            ………………………………………………
 
9/ Hãy viết chương trình Pascal ra giấy tính tích của hai số nguyên a và b được nhập từ bàn phím? (2 điểm)
Gợi ý: c= a*b
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ĐÁP ÁN KIỂM TRA  1 TIẾT TIN HỌC 8
Câu hỏi Đáp án Điểm
1 d 0.5 điểm
2 b 0.5 điểm
3 c 0.5 điểm
4 b 0.5 điểm
5
  Từ khóa Tên
Program x  
CT_dau_tien   x
begin x  
writeln x  
 
 
0.25 điểm   
0.25 điểm               1 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
 
6
Lệnh gán Đúng Sai
s:= ‘Tin hoc’; x  
a:= 36000;   x
r:= a/b; x  
r:=s;   x
 
 
0.25 điểm   
0.25 điểm        1 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
 
7 Trong toán học              Trong Pascal                a/ a/ 15(4+30+12)                     a/   15*(4+30+12)
b/ ax2+bx+2c                     b/   a*x*x+b*x+2*c
                                     hoặc   a*sqr(x)+b*x+2*c
 
c/ (a+b)2 + (c+d)2       c/ (a+b)*(a+b) + (c+d)*(c+d)
                                     hoặc   sqr (a+b) + sqr (c+d)
d/   x-y                           d/ (x-y)/(2*x)        
       2x
 
0.5 điểm     
0.5 điểm          2 điểm
 
 
0.5 điểm
 
0.5 điểm
 
8               Đề                                                           Chương trình đúng
program  Chuong_trinh                        program  Chuong_trinh;
uses  crt;                                          uses crt;
var   a,b:= integer                                     var  a,b : integer ;
c:= real                                                                  c : real ;
const  phi: 100;                                         const    phi = 100 ;
begin                                                  begin
   writeln(‘Nhap vao so a va b’)                 writeln(‘Nhap vao so a va b’);
   readln(a,b)                                                 readln(a,b);
   c= a+b+phi;                                                   c:= a+b+phi;
   writeln(‘Ket qua:’, c);                                 writeln(‘Ket qua:’, c);
end                                                         end.
 
 
0.25 điểm
 
0.25 điểm
0.25 điểm               2 điểm
0.25 điểm
 
0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm
 
0.25 điểm
9 * Phần khai báo:
         - Khai báo biến đúng:   (0.5 điểm)
                     Var a,b,c : integer:
*Phần thân:
        - Viết đúng câu lệnh nhập 2 số nguyên:     (0.5 điểm)
                VD: Writeln (‘ Nhap so a va b:’);
                        Readln (a,b);
      - Viết đúng câu lệnh gán để tính tích 2 số nguyên a và b: (0.5 điểm)
             c:= a*b;
      - Viết đúng câu lệnh in kết quả ra màn hình:(0.5 điểm)
            VD: writeln(‘ ket qua:’, c);
 
 
 
 
2 điểm
Tổng cộng 10 điểm

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT
MÔN: TIN HỌC 8
----*----
 
           Mức độ
 
Tên chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao  
PHẦN I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
 
1/ Làm quen với chương trình
 và ngôn ngữ lập trình (KTKN-T46)
 
 
Số câu: 2
Số điểm: 1.5
   Tỉ lệ: 15%
- Biết tên và tuân thủ qui tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình 
Số câu: 1
Số điểm:0.5
     Tỉ lệ: 5%
- Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng
Số câu: 1
Số điểm:1
     Tỉ lệ: 10%
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 2
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ:22.2%
2/ Làm quen với Turbo Pascal (KTKN-T47)
 
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
- Biết chạy chương trình
Số câu: 1
Số điểm:0.5
     Tỉ lệ: 5%
 
       
 
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ:11.1%
3/ Chương trình máy tính và dữ liệu (KTKN-T47)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 2
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%
  -Một số phép toán cơ bản với dữ liệu
Số câu: 1
Số điểm:0.5
     Tỉ lệ: 5%
- Chuyển được biểu thức toán học đơn giản sang biểu thức trong ngôn ngữ lập trình
Số câu: 1
Số điểm:2
    Tỉ lệ: 20%
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 2
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ:22.2%
4/ Sử dụng biến trong chương trình (KTKN-T48)
 
 
 
 
 
Số câu: 3
Số điểm: 3.5
   Tỉ lệ: 35%
 
    - Cách khai báo, sử dụng biến, hằng
Số câu: 2
Số điểm:2.5
     Tỉ lệ:25 %
- Cách sử dụng lệnh gán
Số câu:1
Số điểm:1
     Tỉ lệ:10 %
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 3
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ:33.3%
4/ Khai báo và sử dụng biến (KTKN-T48,49)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm: 2
   Tỉ lệ: 20%
      -Thực hiện khai báo đúng cú pháp, lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho biến
- Kết hợp được lệnh in ra màn hình và nhập dữ liệu từ bàn phím
- Cách khai báo và sử dung hằng, biến
- Cách dùng lệnh gán
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ:11.1%
Tổng số câu: 9
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 3
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 2
Số điểm:2.5
Tỉ lệ:25 %
Số câu: 3
Số điểm:3.5
Tỉ lệ: 35%
Số câu: 1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20 %
Số câu: 9
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
Loading...
 Từ khóa: kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây