© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Đổi sang giờ phút giây

Thứ năm - 05/12/2019 11:25
Đề: Nhập vào thời gian của một công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Program DOI_GIO_PHUT_GIAY;
Uses crt;
Var gio, phut,giay, x: longint;
Begin
Clrscr;
Writeln('DOI SANG GIO PHUT GIAY');
Writeln('------------------------------');
Write('Nhap vao so giay: ');readln(x);
gio:= x div 3600;
x:=x mod 3600;
phut:=x div 60;
x:=x mod 60;
Writeln('Ket qua = ', gio,'gio : ', phut, 'phut : ', x, 'giay');
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

  • tham dh
    viết chương trình nhập vào từ bàn phím thời gian của một co6g việc nào đó là N.Hãy chuyển đổi và viết ra trên màn hính số thời gian trên dưới dạng số giờ ,số phút và số giây mà công việc thực hiện .
      tham dh   25/09/2021 20:52
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây