© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong các số

Thứ bảy - 30/11/2019 09:35
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d.
Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.
(Các số được nhập từ bàn phím)
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d.

Program TIM_SO_LON_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d);
max:=a;
If b>max then max:=b;
If d>max then max:=d;
Writeln('So lon nhat la:',max:4:2);
Readln;
End.


Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Program TIM_SO_NHO_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,min:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d);
min:=a;
If b<min then min:=b;
If c<min then min:=c;
If d<min then min:=d;
Writeln('So nho nhat la:',min:4:2);
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây