© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tìm số đảo của một số nguyên dương

Thứ tư - 25/12/2019 11:44
Hướng dẫn lập trình Pascal: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương. Ví dụ: Số = 12345 (Số đảo = 54321)

Program TIM_SO_DAO;
Uses crt;
Var n:longint;
Function daoso(n: longint):longint;
Var s:string;
ch:char;
i,l,code:integer;
kq:longint;
Begin
   str(n,s);
   For i:=1 to length(s) div 2 do
   Begin
      ch:=s[i];
      s[i]:=s[length(s)-i+1];
       s[length(s)-i+1]:=ch;
End;
      val(s,kq,code);
      daoso:=kq;
End;
Begin
Clrscr;
Writeln(' TIM SO DAO CUA MOT SO');
Writeln('--------------------------------------');
Write('Nhap so can tim dao n= ');readln(n);
Writeln('So dao cua ',n,' la: ', daoso(n));
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây