© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình

Thứ ba - 17/12/2019 12:22
Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách
chọn trong bảng chọn lệnh sau:
0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo.
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích tam giác
4. Tính diện tích hình chữ nhật

Program TINH_DIEN_TICH;
Uses crt;
Procedure HV;
  Var s,a:real;
  Begin
      Writeln('TINH DIEN TICH HINH VUONG:');
      Write('Nhap chieu dai cua canh a = ');readln(a);
      s:=a*a;
     Writeln('Dien tich hinh vuong = ',s:6:2);
  End;
Procedure HT;
Var s,r:real;
Begin
     Writeln('TINH DIEN TICH HINH TRON:');
     Write('Nhap ban kinh R = ');readln(r);
     s:=pi*r*r;
     Writeln('Dien tich hinh tron = ',s:6:2);
End;
Procedure TG;
Var a, b, c,s,p:real;
 Begin
    Writeln('TINH DIEN TICH TAM GIAC:');
    Write('nhap a =');readln(a);
    Write ('nhap b =');readln(b);
    Write('nhap c =');readln(c);
    If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
    Begin
         p:=(a+b+c)/2;
         s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
         Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ;
         Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
     End
     Else
          Writeln(a,', ',', ',c,' khong phai la ba canh cua tam giac') ;
End;
Procedure CN;
Var a, b, s:real;
Begin
     Writeln('TINH DIEN TICH HINH CHU NHAT:');
     Write('Nhap chieu dai a =');readln(a);
     Write('Nhap chieu rong b= ');readln(b);
     s:= a*b;
     Writeln('Dien tich hinh chu nhat, s= ',s:6:2);
End;
Procedure menu;
Var d:integer;
Begin
     Clrscr;
     Writeln('CHON MOT TRONG CAC PHUONG AN SAU:');
     Writeln('----------------------------------');
     Writeln('0: Quay ve man hinh soan thao');
     Writeln('1: Tinh dien tich hinh vuong');
      Writeln('2: Tinh dien tich hinh tron');
     Writeln('3: tinh dien tich tam giac');
     Writeln('4: Tinh dien tich hinh chu nhat');
     Writeln('====================');
    Write(' Hay chon mot phuong an: '); readln(d);
    Writeln('====================');
    Writeln;
   Case d of
       0: Exit;
       1: HV;
       2: HT;
       3: TG;
       4: CN;
    End;
End;
Begin
     menu;
    Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây