Loading...

Lập trình Pascal: Viết chương trình đổi tiền

Thứ tư - 11/12/2019 11:24

Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình nhập vào 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Loading...

Program DOI_TIEN;
Uses Crt;
Var x,y,z,n,i,j,h,s:longint;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH DOI TIEN:');
Writeln('-----------------------------');
Write('Nhap so tien can doi n = ');readln(n);
Write('Nhap loai tien thu 1: ');readln(x);
Write('Nhap loai tien thu 2: ');readln(y);
Write('Nhap loai tien thu 3: ');readln(z);
Writeln('Loai ',x:6,' Loai ',y:6,' Loai ',z:6);
For i:=0 to (n div x) do
  For j:=0 to (n div y) do
     For h:= 0 to (n div z) do
          If (i*x+j*y+h*z=n) then
          Writeln (i:8,j:12,h:10);
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây