© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết chương trình đổi tiền

Thứ tư - 11/12/2019 11:24
Hướng dẫn lập trình Pascal viết chương trình nhập vào 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Program DOI_TIEN;
Uses Crt;
Var x,y,z,n,i,j,h,s:longint;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH DOI TIEN:');
Writeln('-----------------------------');
Write('Nhap so tien can doi n = ');readln(n);
Write('Nhap loai tien thu 1: ');readln(x);
Write('Nhap loai tien thu 2: ');readln(y);
Write('Nhap loai tien thu 3: ');readln(z);
Writeln('Loai ',x:6,' Loai ',y:6,' Loai ',z:6);
For i:=0 to (n div x) do
  For j:=0 to (n div y) do
     For h:= 0 to (n div z) do
          If (i*x+j*y+h*z=n) then
          Writeln (i:8,j:12,h:10);
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây