© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số nguyên tố và in ra

Chủ nhật - 08/12/2019 11:34
Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?
Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).
Loading...
Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Program SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('KIEM TRA SO NGUYEN TO:');
Writeln('---------------------------');
Write ('Nhap so can kiem tra n = '); readln(n);
If (n=0) or (n=1) then
     Writeln(n,' Khong phai la so nguyen to')
     Else
    Begin
    i:=1;
    Repeat
       i:= i+1;
    Until (n mod i= 0) or (i*i>n);
    If i*i>n then Writeln (n,' la so nguyen to')
    Else Writeln (n,' khong phai la so nguyen to');
End;
Readln;
End.


Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var n,i,t: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N');
Writeln('--------------------------');
Write('Nhap n = ');readln(n);
If n<2 then
     Writeln('Khong co so nguyen to nao <=',n)
Else
    Begin
      Writeln('Cac so nguyen to <= ',n,' la:');
      For i := 2 to n do
      Begin
       t:= 1;
      Repeat
         t:= t+1;
      Until ( i mod t = 0) or ( t*t>i ) ;
      If( t*t>i) then
      Write(i:4);
      End;
      Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây