© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số nguyên tố và in ra

Chủ nhật - 08/12/2019 11:34
Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?
Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).
Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Program SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('KIEM TRA SO NGUYEN TO:');
Writeln('---------------------------');
Write ('Nhap so can kiem tra n = '); readln(n);
If (n=0) or (n=1) then
     Writeln(n,' Khong phai la so nguyen to')
     Else
    Begin
    i:=1;
    Repeat
       i:= i+1;
    Until (n mod i= 0) or (i*i>n);
    If i*i>n then Writeln (n,' la so nguyen to')
    Else Writeln (n,' khong phai la so nguyen to');
End;
Readln;
End.


Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO;
Uses crt;
Var n,i,t: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N');
Writeln('--------------------------');
Write('Nhap n = ');readln(n);
If n<2 then
     Writeln('Khong co so nguyen to nao <=',n)
Else
    Begin
      Writeln('Cac so nguyen to <= ',n,' la:');
      For i := 2 to n do
      Begin
       t:= 1;
      Repeat
         t:= t+1;
      Until ( i mod t = 0) or ( t*t>i ) ;
      If( t*t>i) then
      Write(i:4);
      End;
      Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây