© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Viết chương trình sao chép một file

Thứ bảy - 25/04/2020 10:59
Đề: Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình.
Đoạn chương trình:

Program COPY_FILE;
Uses Crt;
Var i:integer; fn,fd:string; Ch:char;
f1,f2: file of integer;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH SAO CHEP FILE');
Writeln('---------------------------------------------');
Write('Nhap file nguon: '); Readln(fn);
Write('Nhap file dich: '); Readln(fd);
Assign(f1,fn);
Reset(f1);
Assign(f2,fd);
Rewrite(f2);
While not eof (f1) do
Begin
      Read(f1,i);
      Write(f2,i);
End;
Close(f1);
Seek(f2,0);
Writeln('Noi dung cua file dich la:');
Writeln('-----------------------------');
While not eof (f2) do
Begin
      Read(f2,i);
      Write(i:3);
End;
Close(f2);
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây