© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2

Thứ năm - 30/04/2020 12:09
Lập trình Pascal: Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.

Program GHEP_FILE;
Uses Crt;
Var f1,f2,f3: file of Integer;
fn1,fn2,fd:String;
i: Integer;
Begin
      Clrscr;
      Write('Nhap file nguon 1: '); Readln(fn1);
      Write('Nhap file nguon 2: '); Readln(fn2);
      Write('Nhap file dich 3: '); Readln(Fd);
      Assign(f1,fn1);
      Reset(f1);
      Assign(f2,fn2);
      Reset(f2);
      Assign(f3,Fd);
      Rewrite(f3);
      While not eof(f1) do
      Begin
            Read(f1,i);
            Write(f3,i);
      End;
      While not eof(f2) do
      Begin
            Read(f2,i);
            Write(f3,i);
      End;
      Writeln('Noi dung cua file nguon 1:');
      Writeln('-------------------------------');
      seek(f1,0);
      While not eof(f1) do
      Begin
            Read(f1,i);
            Write(i:4);
      End;
      Close(f1);
      Readln;
      Writeln('Noi dung cua file nguon 2:');
      Writeln('--------------------------------');
      seek(f2,0);
      While not eof(f2) do
      Begin
            Read(f2,i);
            Write(i:4);
      End;
      Close(f2);
      Readln;
      Writeln('Noi dung cua file ghep:');
      Writeln('---------------------------');
      seek(f3,0);
      While not eof(f3) do
      Begin
            Read(f3,i);
            Write(i:4);
      End;
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây