© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bài tập ôn dịch Covid - 19, Toán 1, Học kì 2

Thứ năm - 16/04/2020 19:21
Tuyển tập 5 bài tập Toán 1, học kì 2: ôn tập do nghỉ dịch Covid - 19.
ÔN DỊCH COVID – TOÁN 1 - BÀI TẬP 1

Bài 1: Viết tất cả các số:
a, Từ 1 đến 10:
…………………………………
b, Từ 10 đến 20:
…………………………………
Bài 2: Viết các số:
Mười ba: ………                                                 Mười tám: …..
Mười một: ……..                                                 Mười:.….
Mười bảy: ………                                                Mười bốn: ……...
Mười lăm: ………                                                Hai mươi: ………
Mười tám: ………                                                Mười sáu: ……..
Mười chín: ……...                                                Mười hai: ……..
Bài 3: Cho các số: 6, 9, 10, 3, 7 sắp xếp các số đã cho
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………
Bài 4: Tính:

Bài 5: Số
2 = 1 + …                        8 = 7 + …                            9 = 5 + …
3 = 2 + …                        8 = 6 + …                            9 = … + 2
5 = 4 + …                        8 = … + 4                           10 = … + 4
7 = … + 2                        6 = 4 + …                           10 = 8 + …

Bài 6: Tính
1 + 8 = ......                               3 + 2 =.......                 
4 + 2 = ....                               3 + 4 = ....
6 + 2 = ......                               2 – 1 = ......
5 + 3 = .......                              3 + 4 = ......
Bài 7: Tìm dấu điền vào chỗ chấm: > ; < ; =
3 – 0 …….. 6 + 1
4 – 1 ..…….2 + 3
4 –1 ……… 5 – 1
1 + 4 …… ..7 – 2
Bài 8: Số


 Bài 9: Viết phép tính thích hợp


Bài 10: Hình bên có …….. hình tam giác.
----------------------------
ÔN DỊCH COVID – TOÁN 1 - BÀI TẬP 2
Bài 1: Tính:
12 + 3 = ….                        15 + 4 = ….                               16 + 2 = ….    
15 + 2 = ….                        12 + 6 = ….                               11 + 6 = ….    
11 + 4 = ….                        14 + 2 = ….                               11 + 6 = ….    
12 + 5 = ….                        11 + 8 = ….                               14 + 3 = ….    
10 + 5 = ….                        13 + 6 =  ….                              15 + 3 = …. 
   
Bài 2: Đặt tính rồi tính
17 - 6
.........
.........
.........
10 + 6
.........
.........
.........
18 - 8
.........
.........
.........
17 - 3
.........
.........
.........
12 + 5
.........
.........
.........
14 + 4
.........
.........
.........
2 + 13
.........
.........
.........
15 - 4
.........
.........
.........

Bài 3:
 Viết (theo mẫu):
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
- Số 12 gồm .... chục và ..... đơn vị
- Số 15 gồm ..... chục và ..... đơn vị
- Số 13 gồm .... chục và ..... đơn vị
- Số 16 gồm ..... chục và ..... đơn vị
- Số 18 gồm .... chục và ..... đơn vị
- Số 17gồm ..... chục và ..... đơn vị
Bài 4: Tính
10 + 1 = 10 + 5 = 10 + 9 =
10 + 2 = 10 + 6 = 10 + 0 =
10 + 3 = 10 + 7 = 20 + 0 =
10 + 4 = 10 + 8 = 19 + 0 =
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
 
 
 
 
 
Có         : 16 quả cam                           

Biếu bà  : 5 quả cam                                     
Còn        :  ….. quả cam?
Bài 6: Tính
12 + 3 – 4 =                                       14 + 2 – 4 =
14 + 3 – 4 =                                               16 + 3 – 5 =
16 – 4 + 3=                                        15 + 4 – 7 =
12 + 3 – 4 =                                       12 – 2 + 1  =
12 – 1 + 7 =                                               11 + 3 – 4 =
Bài 7: >,<, = ?
15 ….. 10 + 4                            16 …….14 – 2
13….. 17 – 2                            18…… 10 + 7
----------------------------
ÔN DỊCH COVID – TOÁN 1 - BÀI TẬP 3

HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:

Câu 2: 16 – 3 =? . Kết quả của phép tính là:
a. 9
b. 11
c. 13
d. 4
Câu 3: 10 trừ 2 rồi cộng 10 thì bằng mấy?
a. 5
b. 7
c. 18
d. 10
Câu 4: 13 + .... = 17 . Số cần điền là:
a. 12
b. 10
c. 4
d. 8
Câu 5: 10 trừ mấy để bằng 5 ?
a. 2
b. 5
c. 9
d.10
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính

Bài 2: >,<, =?
12 ….. 15 – 2                                                13 …… 15 + 2
12 …… 10 + 6                                              18 …… 18 – 0
Bài 3: Số?
….. > 16 – 3                                                  17 – 2 < …… < 17
16 – 5 > ….                                                   ….. – 3 = 8 + 2 + 0
Bài 4: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
  • Có … hình tam giác.
  • Có … hình vuông.

----------------------------
ÔN DỊCH COVID – TOÁN 1 - BÀI TẬP 4

I/ TRẮC NGHIỆM:
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 17 – 2 =? Kết quả của phép tính là:
a. 10
b. 16
c. 15
d. 13
Câu 2: Số lớn hơn số 16 là số nào?
a. 6
b. 17
c. 18
d. 9
Câu 3: 10 + . . . . = 18 . Số cần điền là:
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
Câu 4: Số lớn nhất trong dãy số sau: 12, 15, 9, 12, 18, 4 là số nào?
a. 18
b. 12
c. 15
d. 9
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính

Bài 2: >,<, =?
15 …. 17 – 6                                                       13 …. . 10 + 4
16 …. 12 + 4                                                       15 …. 19 - 3
Bài 3: Tính
10 + 8 – 3 =. . . . . . . . . . . . .                                17 – 6 + 2 =. . . . . . . . . . . . .
16 – 5 + 7 = . . . . . . . . . . . . .                               17 – 4 – 0 =. . . . . . . . . . . . .
Bài 4: Số?
…. = 19 – 7                                                         14 – 3 = 10 + . . . . . . . .
18 – 5 = ……                                                       …. – 2 = 16 - 6
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
Có : 17 lít dầu                                    
Đã bán : 10 lít dầu
Còn lại : . . . lít dầu?
         
 
----------------------------
ÔN DỊCH COVID – TOÁN 1 - BÀI TẬP 5

Câu 1: Chọn phép tính đúng về kết quả và cách đặt tính:

Câu 2: Số lớn hơn số 13 là số nào?
a. 10
b. 18
c. 11
d. 12
Câu 3: 17 + 1 – 4 = ?.Kết quả của phép tính là:
a, 12
b. 13
c. 14
d. 18
Câu 4: 15 – 4 .... 18 – 6. Dấu cần điền là:
a. >
b. =
c. <
Câu 5: Dãy số: 12, 16, 17, 11 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
a. 11, 12, 17, 16
b. 16 , 11, 17, 12
c. 12, 16 ,17, 11
d. 11, 12, 16, 17
TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính

Bài 2: Tính
10 + 6 – 1 = .......                        13 + 5 – 0 =........
17 – 5 + 2 = .......                         18 – 0 – 2 =.........
Bài 3: >,<, = ?
16 ….. 10 + 4                            19 …….14 – 2
10 ….. 17 – 2                            16 …… 10 + 7
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Có: 12 cái bút
Mua thêm: 6 cái bút                                   
Được tất cả: ... cái bút?
 
         

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây