© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Giải bài tập Tiếng Anh 5, Unit 9: What did you see at the zoo?

Thứ sáu - 09/08/2019 05:11
Hướng dẫn học và giải bài tập Tiếng Anh 5, soạn từ vựng, ngữ pháp, bài giải và bài dịch Unit 9: What did you see at the zoo?
Loading...
I. TỪ VỰNG
 
circus (n): rạp xiếc
cute (adj): dễ thương
gorilla (n): con khỉ đột
roar (v): gầm
loudly (adv): to (gầm to)
python (n): con trăn
swan (n): con thiên nga
peacock (n): con công
spray (v): phun, xịt
lion (n): sư tử
noisily (adv): ồn ào, huyên náo
funny (adj): buồn cười, khôi hài, ngồ ngộ
trunk (n) cái vòi (con voi)
move (v): di chuyển, chuyển dộng
crocodile (n): cá sấu
elephant (n): voi
monkey (n): con khỉ
Slowly (adv): một cách từ từ, chậm rãi
quietly (adv): một cách yên tĩnh, lặng lẽ
quickly (adv): nhanh nhẹn

II. NGỮ PHÁP
1. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú

Khi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng những mẫu câu sau:
What did you/they see at the zoo?
Bạn/Họ nhìn thấy gì ở sở thú?
I / They saw...
Tôi/Họ đã thấy...

Ex: What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?
       I saw two tigers.                   Tôi đã thấy 2 con hổ.

2. Hỏi đáp về những con vật yêu thích của ai đó ở sở thú

Hỏi:
(1) What are your favourite animals at the zoo?
Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?

Đáp:
(1) They are / They’re + con vật (số nhiều).
Chúng là... những con...
 
(2) What did the + con vật (số nhiều) do when you were there?
Những con... làm gì khi bạn ở đó?

Đáp:
(2) They +...
Chúng...

Ex: What are your favourite animals at the zoo?
Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?
They’re monkeys.
Chúng là những con khỉ.
What did the monkeys do when you were there?
Những con khỉ làm gì khi bạn ở đó?
They jumped up and down quickly.
Chúng nhảy lên xuống một cách nhanh chóng.

3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khi nào

Hỏi:
When did you/they go to the zoo?
Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?

Đáp:
I/They went there + thời gian ở quá khứ.
Tôi/Họ đến đó...

Ex: When did you go to the zoo? Bạn đã đi sở thú khi nào?
        I went there yesterday.          Tôi đã đến đó hôm qua.

III. BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCH
Bài học 1
1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) I didn’t see you yesterday. Where did you go?
Tôi không thấy bạn ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu?
I went to the zoo.
Tôi đã đi sở thú.

b) What did you see at the zoo?
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
I saw a baby elephant and some other animals.
Tôi đã thấy một con voi con và một vài con vật khác.

c) Did you see any monkeys?
Bạn có thấy những con khỉ không?
Yes, I did. They were really noisy!
Có. Chúng thật sự huyên náo!

d) Did you see any tigers?
Bạn có thấy những con hổ không?
Yes. They were really fast!
Có. Chúng thật sự nhanh!

2. Chỉ và đọc
a) What did you see at the zoo?
     I saw pythons.

b) What did you see at the zoo?
     I saw crocodiles.

c) What did you see at the zoo?
     I saw peacocks.

d) What did you see at the zoo?
     I saw gorillas.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy những con trăn.

Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy những con cá sấu.

Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy những con công.

Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy những con khỉ đột.

 

3. Chúng ta cùng nói
Hỏi và trả lời những câu hỏi về sở thú.
 
When did you go to the zoo?
I went there...
What did you see at the zoo?
I saw...
Bạn đã đi sở thú khi nào?
Tôi đã đến đó...
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy...

4. Nghe và đánh dấu chọn (ü)

1. b Tom đã nhìn thấy gì ở sở thú?
2. a Mai đã nhìn thấy gì ở công viên?
3. b Tony đã nhìn thấy gì ở rạp xiếc?

Audio script

1. Akiko: Did you go to the circus yesterday morning?
Tom: No, I didn’t. I went to the zoo.
Akiko: What did you see at the zoo?
Tom: I saw some gorillas.
Akiko: Gorillas are very intelligent.
Tom: Are they? They’re also very funny.

2. Linda: I didn’t see you on Sunday, Where were you?
Mai: I was at the park. I went skateboarding.
Linda: What else did you do at the park?
Mai: I saw a lot of peacocks.
Linda: Do you like peacocks?
Mai: Yes, I do.

3. Phong: Do you want to go to the circus?
Tony: No, I don’t. I went there last Saturday.
Phong: Great! What did you see?
Tony: I saw some elephants. They played football.
Phong: Really?
Tony: Yes! They played really well. And they were very funny.
Phong: I like elephants. I think I’ll go to the circus tomorrow.

5. Đọc và hoàn thành

(1) like   (2) gorillas     (3) intelligent     (4) do      (5) elephants
Tôi thích đi sở thú. Những con vật ở sở thú yêu thích của tôi là những con khỉ đột. Tôi nghĩ những con khỉ đột rất thông minh. Chúng có thể làm nhiều thứ. Tôi cũng thích những con voi. Chúng có thể phun nước từ vòi của chúng.

6. Chúng ta cùng hát
 
What did you see at the zoo?
Where did you go yesterday?
I went to the zoo.
Who did you go with?
I went with my friend Sue.
What did you see at the zoo?
We saw some peacocks.
They were very beautiful.
And we saw some kangaroos.
They were fast and funny, too.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Bạn đã đi đâu ngày hôm qua?
Tôi đã đi sở thú.
Ai đi cùng bạn?
Tôi đã đi với bạn Sue.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Chúng tôi đã thấy một vài con công.
Chúng rất xinh đẹp.
Và chúng tôi đã thấy một vài con chuột túi.
Chúng cũng thật nhanh nhẹn và vui nhộn.

Bài học 2
1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Did you go to the zoo last week, Phong? What was it like?
Bạn đã đi sở thú tuần trước phải không Phong? Nó thế nào?
Yes, I did. It was great.
Đúng rồi. Nó thật tuyệt.

b) What did the lions do when you were there?
Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó?
They roared loudly.
Chúng gầm thật to.

c) I saw a python too. It moved really quietly.
Tôi cũng thấy một con trăn. Nó di chuyển thật lặng lẽ.

d) And I saw two pandas. They were really cute and did things slowly.
Và tôi thấy hai con gấu trúc. Chúng thật sự dễ thương và làm những thứ thật chậm.

2. Chỉ và đọc

a) What did the tigers do when you were there?
Những con hổ đã làm gì khi bạn ở đó?
They roar loudly.
Chúng gầm thật to.

b) What did the peacocks do when you were there?
Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
They move beautifully.
Chúng di chuyển thật đẹp.

c) What did the pythons do when you were there?
Những con trăn đã làm gì khi bạn ở đó?
They move quietly.
Chúng di chuyển thật lặng lẽ.

d) What did the pandas do when you were there?
Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
They eat slowly.
Chúng ăn thật chậm.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.

What are your favourite animals at the zoo?
Những con vật yêu thích ở sở thú của bạn là gì?
They’re...
Chúng là...
What did the... do when you were there?
...đã làm gì khi bạn ở đó?
They...
Chúng...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. a   Những con khỉ đột đã làm gì khi Nam ở sở thú?
         Chúng di chuyển thật nhanh.

2. b  Những con gấu trúc đã làm gì khi Quân ở sở thú?
        Chúng di chuyển yên tĩnh và chúng ăn chậm chạp.

3. b  Những con công đã làm gì khi Phong ở công viên?
        Chúng di chuyển đẹp.

Audio script

1. Nam: I went to the zoo last weekend.
Linda: What did you do there?
Nam: I took photos of the gorillas for my Science project.
Linda: What were the gorillas like?
Nam: They moved really quickly.

2. Akiko: Did you visit the zoo last Wednesday?
Quan: Yes, I did. I saw some cute pandas.
Akiko: What did they do?
Quan: Nothing really. They moved around quietly and ate their food slowly.

3. Linda: Where were you yesterday?
Phong: I was at the park.
Linda: What did you see there?
Phong: I saw a lot of peacocks.
Linda: I love them.
Phong: Me too. They moved so beautiful.

5. Viết về chuyến thăm sở thú của em

1. When were you at the zoo?
Bạn ở sở thú khi nào?
I went to the zoo last Sunday.
Tôi đi sở thú vào Chủ nhật trước.

2. What did you see there?
Bạn thấy gì ở đó?
I saw tigers and pythons.
Tôi đã thấy những con hổ và những con trăn.

3. What did the animals do when you were there?
Những con vật làm gì khi bạn ở đó?
The tigers roar loudly and the pythons move quietly.
Những con hổ gồm thật to và những con trăn di chuyển lặng lẽ.

6. Chúng ta cùng chơi
Animals in action (Charades)

(Hành động những con vật) (Đố chữ)
slowly (chậm chạp)       noisily (huyên náo)    quickly (nhanh chóng) 
 loudly (to tiếng)           quietly (lặng lẽ)          beautiful (xinh đẹp)
A: What did I see at the zoo?
B: You saw the elephants.
A: What did they do there?
B: They walked slowly.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Bạn đã thấy những con voi.
Chúng làm gì ở đó?
Chúng đi dạo thật chậm chạp.

Bài học 3
1. Nghe và lặp lại
 
'When did you 'go to the 'zoo?
I 'went there 'yesterday.
'What did the 'tigers 'do when you were 'there?
They 'roared 'loudly.
Bạn đã đi sở thú khi nào?
Tôi đã đi đến đó ngày hôm qua.
Những con hổ làm gì khi bạn ở đó?
Chúng gầm thật to.

2. Nghe và gạch chân những từ có nhấn âm. Sau đó đọc lớn những câu sau
 
1. 'What did you 'see at the 'zoo?
I 'saw 'lots of 'animals.

2. 'What did the 'peacocks 'do when you were 'there?
They 'moved 'beautifully.
Bạn đã thấy gì ở sở thú?
Tôi đã thấy nhiều động vật.


Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?
Chúng di chuyển thật xinh đẹp.

3. Chúng ta cùng ca hát
 
At the circus
What did you do yesterday?
I went to the circus.
I had a lot of fun.
What did you see?
I saw the animals.
They were playing games.
What did they do?
The monkeys rode bicycles.
Tại rạp xiếc
Hôm qua bạn đã làm gì?
Tôi đã đi đến rạp xiếc.
Tôi thật là vui.
Bạn đã thấy gì?
Tôi đã thấy những động vật.
Chúng đang diễn trò/diễn xiếc.
Chúng đã biểu diễn thế nào?
Những con khỉ đi xe đạp.

The bears played volleyball.
Những con gấu chơi bóng chuyền.
How did the monkeys ride bicycles?
Những con khỉ đi xe đạp như thế nào?
They rode them quickly.
Chúng đi xe đạp thật nhanh.

4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

Tuấn thân mến,
Mình đã đi sở thú với các bạn cùng lớp vào thứ Sáu trước. Đầu tiên, chúng mình nhìn thấy những con khỉ. Chúng thì thú vị để xem bởi vì chúng nhảy lên nhảy xuống thật nhanh. Sau đó chúng mình đã đi xem những con voi. Chúng di chuyển chậm chạp và yên tĩnh. Chúng mình cũng nhìn thấy những con hổ. Mình thích chúng rất nhiều bởi vì chúng nhanh nhẹn. Tiếp theo, chúng mình nhìn thấy những con công. Những người bạn lớp mình rất chúng bởi vì chúng di chuyển thật xinh đẹp. Cuối cùng, chúng mình đã nhìn thấy những con gấu trúc. Chúng rất dễ thương và làm mọi việc thật chậm chạp. Mình thật sự có một khoảng thời gian thoải mái ở sở thú.
Hẹn gặp lại bạn sớm nhé.
Thân,
Gởi bạn lời chúc tốt đẹp nhất,
Phong

1. b Đầu tiên, họ đã nhìn thấy những con khỉ.
2. d Sau đó, họ đã nhìn thấy những con voi và những con hổ.
3. a Tiếp theo, họ đã nhìn thấy những con công.
4. c Cuối cùng, họ đã nhìn thấy những con gấu trúc.

5. Viết về chuyến viếng thăm sở thú đã qua của em

I went to the zoo with my family last week.
At the zoo, I saw the monkeys and the peacocks.
The monkeys jumped up and down quickly and the peacocks moved beautifully.
I think the animals at the zoo are cute and beautifully.

Tôi đã đi sở thú với gia đình vào tuần trước.
Tại sở thú, tôi đã nhìn thấy những con khỉ và những con công.
Những con khỉ đã nhảy lên nhảy xuống thật nhanh chóng và những con công di chuyển thật xinh đẹp.
Tôi nghĩ những con vật ở sở thú dễ thương và xinh đẹp.

6. Dự án
Vẽ sở thú mơ ước của bạn.

7. Tô màu những ngôi sao
Bây giờ tôi có thể...
- hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.
- nghe và gạch dưới những đoạn văn về những con vật ở sở thú.
- đọc và gạch dưới những đoạn văn về những con vật ở sở thú.
- viết về chuyến viếng thăm sở thú đã qua của tôi.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây