© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

Thứ sáu - 29/03/2024 04:51
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng - Trang 30, ...
Cùng học 1:

Giải:
Vì: 45 + 47 = 92
47 + 45 = 92
Nên: 45 + 47 = 47 + 45
Vì: 8 154 + 695 = 8 849
695 + 8154 = 8 849
Nên: 8 154 + 695 = 695 + 8154

Cùng học 2:

Giải:
Vì: (7 + 9) + 5 = 16 + 5 = 21
7 + (9 + 5) = 7 + 14 = 21
Nên: (7 + 9) + 5 = 7 + (9 + 5)
Vì : (59 + 28) + 12 = 87 + 12 = 99
59 + (28 + 12) = 59 + 40 = 99
Nên: (59 + 28) + 12 = 59 + (28 + 12)

* Thực hành
Bài 1: Số?
a) 75 + 318 = 318 + ...?...
b) 467 + 5 924 = ...?... + 467
c) 66 + ...?... = 8 627 + 66
d) ...?... + 18 436 = 18 436 + 54
Giải:
a) 75 + 318 = 318 + 75
b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467
c) 66 + 8 627 = 8 627 + 66
d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện
Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83 = (17 + 83) + (148 + 32)
           = 100 + 180
           = 280
a) 24 + 17 + 26
b) 80 + 310 + 120
c) 34 + 140 + 60 + 16
Giải:
a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17
        = 50 + 17
        = 67
b) 80 + 310 + 120 = (80 + 120) + 310
        = 200 + 310
        = 510
c) 34 + 140 + 60 + 16 = (34 + 16) + (140 + 60)
        = 50 + 200
        = 250

* Luyện tập
Bài 1: >, <, =
a) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2 022
b) 2 022 + 1 975 ...?... 1 975 + 2020
c) 2 022 + 1 975 ...?... 1 977 + 2 022
d) 2 022 + 1 975 ...?... 2 025 + 1 972
Giải:
Em điền như sau:
a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022
b) 2 022 + 1 975 > 1 975 + 2020
c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022
d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972
Giải thích
a) Dựa vào tính chất giao hóa của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không tay đổi.
Vậy 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022
b) Vì 2 022 > 2020 nên
2 022 + 1 975 > 2020 + 1975
Mà 2020 + 1975 = 1975 + 2020
Vậy 2 022 + 1 975 > 1975 + 2020
c) 1975 < 1977 nên 2 022 + 1 975<1 977 + 2 022
d) 2022 + 1975 = 2022 + 1972 + 3
2025 + 1972 = 2022 + 3 + 1972
Vì 2022 + 1972 + 3 = 2022 + 3 + 1972
Nên 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Bài 2: Thay ...?... bằng số hoặc chữ thích hợp
a) m + n = ...?... + m
b) a + 0 = ...?... + a = ...?...
Giải:
Dựa vào tính chất giao hóa của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không tay đổi.
Em điền được như sau:
a) m + n = n + m
b) a + 0 = 0 + a = a

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện.
a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km
c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l

Giải:
a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
= 3 kg + (30 kg + 270 kg)
= 3 kg + 300 kg
= 330 kg
b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km
= (320 km + 680 km) + (32 km + 68 km)
= 1 000 km + 100 km
= 1 100 km
c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l
= (2 500 l + 2 500 l) + (2 900 l + 2 100 l)
= 5 000 l + 5 000 l
= 10 000 l

* Hoạt động thực tế
Hoạt động thực tế: Số?
Tính giúp bà tổng số tiền đi chợ

Giải:
Tổng số tiền đi chợ của bà là:
52 000 + 16 000 + 28 000 + 4 000
= (52 000 + 28 000) + (16 000 + 4 000)
= 80 000 + 20 000
= 100 000 (đồng)
Vậy bà đi chợ hết 100 000 đồng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây